Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Timavgift år 2023

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt denna taxa 2023 är 1175 kr.

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfull­mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

2 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgift

3 § Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

4 § I kontrollavgiften ingår ett besök. Årsavgift uttas med två (2) timmar x timavgift. För kontrollbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift. Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och byggnadsnämnden har använt för beredning och kontroll samt rapportering till Läkemedelsverket.

I kontrolltiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger en timme. Årsavgiften omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
___________________
KF 2014-12-15 § 268. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2023-01-01.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022