Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Timavgift år 2023

Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1175 kr.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293), med hänvisning till 16 §, får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över solarieverksamhet. 

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnds kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av strålskyddslagen.
 
2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

  1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat.
  2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden, enligt strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen, överklagas.

4 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
 
5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av miljö- och byggnadsnämnden.
 
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö-och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift med anledning av anmälan

8 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet tas ut med 3 timmar timavgiften.                                                           

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

Tillsyn

9 § Avgift tas ut i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö-0ch byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Överklagande

10 § Av 19 § strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos länsrätten.
___________________________________
KF 2014-12-15 § 269. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2023-01-01.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022