Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Timavgift år 2023

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken 2023 är 1175 kr.

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde bl. a vad gäller
naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer och varor, avfall
och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt
26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärder, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver
utredning. Avgift tas dock ut om annan tillsyn görs vid samma tillfälle
som när klagomålet kontrolleras. Debitering sker då inte av den tid som
rör det obefogade klagomålet.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken
eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EUförordningar
inom miljöbalkens område överklagas,
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
miljö-och byggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timtaxa och handläggningstid

6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till den avgift som motsvaras av handläggningstid enligt
taxebilaga 1
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelas i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift).
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per
hel timme handläggningstid 1175 kronor.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I
handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma
resetillfälle överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året
före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta
att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV (prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR:s
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgift som anges i
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

11 § Om det i beslutet om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den
besiktningen och en ny besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift
ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska
erläggas av sökanden.

13 § Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut
för ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökande är även
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd.

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag kan avgift för
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt
vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna
avgiften i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagde handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera
miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt
som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har
påbörjats.

17 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som driver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad
som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder
med fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska
en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av
taxebilaga 2, eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår
av bilaga 3.

Industriutsläppsverksamhet

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i)
i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg
tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90
timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som
motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud
eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom
tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska
total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högsta
angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om
produktionsvolym eller liknande.

25 § Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om
tillstånd till verksamheten meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd
eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker
dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärder som föranleder avgiften. Tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller
enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

28 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten, vidtar åtgärd om eller i annat fall kan anses ha gett upphov till
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt
10 kapitlet miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

29 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna taxa är också skyldig att ersätta
kommunens kostnader för provtagning, analyskostnader och fraktkostnader som
en del i tillsynen enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken samt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om badvatten (HVMFS 2012:14). Dessa kostnader ingår inte i den fasta årliga
avgiften eller i timavgiften.

Nedsättning av avgift

30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

31 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommun genom
dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning skall ske inom tid som anges i
beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om
avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

33 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess
beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om
avgift till länsstyrelsen.
____________
KF 2021-12-20, § 269. Avgifterna i taxan är uppräknade 2023-01-01.

Bilagor

Taxebilaga 1 Pdf, 150.4 kB, öppnas i nytt fönster. Taxebilaga 2 Pdf, 201.7 kB, öppnas i nytt fönster. Taxebilaga 3 Pdf, 72.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022