Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Timavgift år 2023

Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1175 kr.

Inledande bestämmelser

§ 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens
kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer och om ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006.

Allmänna bestämmelser om avgift

§ 2 Avgift enligt denna taxa betalas av de som är ekonomiska aktörer,
professionella användare och enskilda enligt 6 § lagen om
sprängämnesprekursorer.

§ 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som
föranleds av att beslut enligt lagen om sprängämnesprekursorer
överklagas.

§ 4 Beslut om avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

§ 5 Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns
gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

§ 6 Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje
påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd
handläggningstid. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan
restid som vid ett och samma resetillfälle (tur – och returresa)
överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiftens erläggande

§ 7 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

§ 8 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

§ 9 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

______________________________________
KF 2021-12-20 § 271. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2023.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022