Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Timavgift år 2023

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa är 1175 kr.

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, får kommunen ta ut avgifter för undersökning och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ nämnda lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnds åtgärder och undersökningar enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget som är föremål för åtgärder eller undersökningar, vilket följer av 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
 
3 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
 
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Undersökningsavgift

6 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa tas följande avgift ut:
 
         Bruttodräktighet (ton)         Belopp (kr)
         0- 1999                              2350 * (2x timavgift)
         2000- 9999                       3525 * (3x timavgift)
         10 000 -                             4700 * (4x timavgift)

Resekostnader

7 § För resor till och från fartyget vid undersökning enligt 6 § tas ersättning motsvarande en timavgift ut.

Timavgift för åtgärder

8 § För åtgärder enligt 17 eller 22 §§ lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, tas avgift ut per timme nedlagd handläggningstid (timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende.

Om miljö-och byggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder samt undersökning enligt 6 § och 9 § debiteras verksamhetsutövaren den faktiska kostnaden.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggande tjänsteman vid miljö- och byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger en timme.

Utökad avgift utanför arbetstid

9 § För undersökningar enligt 6 §, åtgärder enligt 9 § och för övriga inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie undersökningsavgift och 1,5 gånger ordinarie resekostnad.

Överklagande m m

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift överklagas hos länsrätten.
___________________________________
KF 2014-12-15 § 265. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2023-01-01.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022