Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Timavgift år 2023

Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1341 kr.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt
livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning,
inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser
som lagstiftningen kompletterar.
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st.
livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är
föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom
ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt
regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som
föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt
lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs
enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.
I 10–17 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för
1. registrering av anläggningar och verksamheter (10 §)
2. uppföljande kontroll (11 §)
3. utredning av klagomål (12-13 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (14 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (15 §)
6. importkontroll (16 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (17 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1341 kronor per
timme kontrolltid.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson
vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av
ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och
kontroller i övrigt.

7 § Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska
ligga till grund för kontrollintervall för verksamheten.

8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen
har utförts, om inte annat följer av denna taxa.
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av
anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och
byggnadsnämnden.

Indexuppräkning

9 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober
månad året före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)
därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före
avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

10 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska
betala avgift i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid enligt 6 §.
Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar
för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas
av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler
registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till
en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

11 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om
kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad
eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

12 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

13 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom
systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28
januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla
de varor som omfattas av meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat,
producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som
omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

14 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att
bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller
förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift
betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman
med åtgärden.

Avgift exportkontroll

15 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje
land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg
och andra intyg.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den
exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

16 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en
avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen,
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift
enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda
kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska
betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar
för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

17 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att
kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i
livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens
faktiska utgifter för köpet betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en
klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut
endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme
under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift
ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare
gällande taxa.

________________________________
KF 2021-12-20, § 268. Avgifterna i taxan är uppräknade 2023-01-01.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022