Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Timavgift är 2023

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 2023 är 1175 kr.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som beror på överklagande av beslut.
3. Livsmedelsanläggningar som faller under livsmedelstaxan

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

Timtaxa och handläggningstid

5 § Gällande timtaxa enligt denna taxa är den senaste fastställda timtaxan enligt taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende (timavgift).

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

8 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
____________
KF 2014-12-15 § 264. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2023-01-01.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022