Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsplan, nya avgifter och taxor

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt 19 ärenden, bland annat följande:

Utvecklingsplan Hertsön-Lerbäcken

Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken ställs ut för granskning. Arbetsutskottet ställde sig förslaget om utvecklingsplanen som ska resultera i ett nytt bostadsområde, nya arbetsplatsområden, ett starkare Hertsö centrum och större möjligheter till umgänge, möten, friluftsliv och naturupplevelser i området. Utvecklingsplanen har föregåtts av ett förarbete med analyser och flera dialoger med berörda grupper. Det ledde till en första version som ställdes ut för samråd. De synpunkter som kom in under samrådet har övervägts och lett till den plan som nu ställs ut för granskning.

Studentbostadsservice upphör

Luleå kommun säger upp avtalet om studentbostadsservice. Sedan 2011 har kommunen, LTU, två studentkårer och företaget Lindbäcks samarbetat för att underlätta för studenter att få en bostad. Sedan dess har flera studentlägenheter blivit klara och studenter som söker bostad i Luleå kan det via bostadsförmedlingen Bostad Luleå. Där finns i dagsläget lediga lägenheter från Lulebo och Rikshem. Kommunen ser gärna att fler fastighetsägare ansluter sig.

Nya avgifter och regler för parkering

Kommunfullmäktige föreslås godkänna nya parkeringstaxor, ny zonindelning och reglering av parkering. Förslaget berör enbart parkering på gatumark, inte parkeringshus eller tomtmark. Nuvarande tre parkeringszoner föreslås bli två vilket innebär att det blir möjligt att ta ut avgift på alla kommunens gatuparkeringar i centrum. Zonen för den högsta parkeringstaxan utökas till att omfatta större delen av centrumhalvön och taxan föreslås öka från 15 kr per timme till 18 kr per timme.

För att stävja felparkering föreslås att avgiften höjs till 1000/650/450 kronor beroende på förseelse. Att felaktigt parkera på plats för rörelsehindrade ska kosta 1300 kr. Det är elva år sedan avgiften för felparkering senast ändrades i Luleå. Även avgiften för årskort och månadskort föreslås höjas. Det finns omkring 2500 allmänna parkeringsplatser på centrumhalvön varav mer än 60 procent är markparkering och resterande finns i kommunen två parkeringshus Karpen och Kulturens hus.

Nya taxor räddningstjänst

Kommunfullmäktige ska besluta om nya taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning. En översyn av taxorna inom räddningstjänsternas länssamverksam har visat att taxesystemet är svåröverskådligt och att verksamheten för tillsyn och tillstånd är kraftigt underfinansierad. Taxan tas ut för tillsyn och tillstånd av brandfarlig eller explosiv vara. T ex vid tillsyn av större industri föreslås den nya taxan bli 9 249 kr (3 740 kr nuvarande). Med de nya taxorna stiger självtäckningsgraden från tio procent till 20 procent. Den nya taxan ska gälla from april 2019.

Bland övriga ärenden:

  • Kommunstyrelsen återinrättar räddningsutskottet, detta för att hantera frågor kring räddningstjänstutredningen, byggnation av ny brandstation samt omfattande omorganisation av räddningstjänsten.
  • parkPartier som är representerade i fullmäktige, men som inte av egen kraft eller via valteknisk samverkan redan tagit en plats i kommunstyrelsen får en insynsplats i kommunstyrelsen.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62