Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 17 december 18 ärenden, bland annat följande:

Vattentornet byggs om

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att upprätta en ändrad detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Det Luleå-baserade företaget Dagertun Support & Consulting har ansökt om att förvärva vattentornet och omvandla det till kontors- och konferenslokaler. Detaljplanen ska pröva möjligheterna för kontor och konferens och särskilt utreda eventuella kulturmiljövärden och skyddsavstånd från befintliga master och antenner för att säkerställa människors hälsa och säkerhet.

Ändrad rådstruktur

Efter en återremiss i kommunfullmäktige behandlar arbetsutskottet på nytt förslag till ändrad struktur för tillgänglighets-, pensionärs- och invandrarrådet samt landsbygdskommittén. Det nya förslaget skiljer sig från tidigare på följande punkter:

  • Tydligare motiv för rådens ändamålsenlighet
  • Ökat antal representerade föreningar och politiker
  • Utrymme för råden att vara remissinstans.

De kommunala råden och landsbygdskommittén föreslås upphöra i sin nuvarande form vid årsskiftet. Framöver ska föreningar som fångar upp frågor som rör utrikesfödda, pensionärer, boende på landsbygd respektive personer med funktionsnedsättning ges utrymme i var sitt kommunalt råd. Råden kan fungera som remissinstans i ärenden med strategisk betydelse med påverkan på respektive målgrupp.

Pimpel-SM i Luleå

Arbetsutskottet ska besluta om att finansiera pimpel-SM i Luleå med 50 000 kronor för representation och storbildskärm. Medel ska anvisas från anslaget för kommunal representation. Till tävlingen 16–17 mars väntas 1 000 sportfiskare från hela Sverige delta, av dessa är 150 ungdomar mellan 10–19 år.

Se föredragningslista

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62