Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Påverkan, undersökning om Luleå som bostadsort

Kommunstyrelsens behandlade idag sammanlagt 18 ärenden, bland annat följande:

Påverkan ger resultat

Kommunstyrelsen ska anslå två miljoner kronor för påverkansinsatser som lockar fler inflyttare, investerare och företag till Luleå under 2019. Likt föregående år kommer Luleå kommun i samarbete med främst Luleå Näringsliv AB delta i Almedalen och Business Arena och samverka med de största norrlandskommunerna. Syftet med samverkan är att försöka förändra bilden av norra Sverige som tärande, omodern landsända till en mer nyanserad modern bild där kreativa urbana miljöer lyfts fram.

Arbetsutskottet fick även en redovisning av nuvarande års påverkansaktiviteter (Almedalen, Business Arena, tillväxtseminarium i samband med KPN Grand Prix) som bland annat resulterade i att första spadtaget för Norrbothniabanan togs och att en film med Ken Block som har miljonpublik på Youtube spelades in i Luleå. Av årets anslag på 2,5 miljoner kronor förbrukades 1,7 mkr.

Hur unga ser på Luleå

Arbetsutskottet informerades om en ny undersökning om hur unga i åldern 18–35 år ser på Luleå som bostadsort. Tre målgrupper valdes ut; nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå och Luleåbor sedan minst tio år. De fick bedöma hur viktiga olika faktorer är vid valet av bostadsort och hur väl dessa faktorer stämmer in på Luleå.

Viktigast när man väljer bostadsort är enligt målgrupperna att det är tryggt där man bor. Därefter följer jämställdhet och öppenhet, tillgång till intressanta jobb samt en känsla av att platsen utvecklas positivt. Det målgrupperna mest förknippar med Luleå är närhet till naturen. Andra faktorer man upplever stämmer in på Luleå är ett brett utbud av universitetsutbildningar, att det är tryggt där man bor och att det finns ett stort utbud av idrott.

Ett område som framförallt kvinnor anser vara viktigt är att platsen där de bor präglas av jämställdhet och öppenhet. Här finns förbättringspotential då fyra av tio kvinnor inte tycker det stämmer väl in på Luleå. Undersökningen genomfördes under september av företaget Ipsos och bestod av totalt 601 telefonintervjuer jämnt fördelade mellan de tre målgrupperna.

Bland övriga beslut:

  • Luleå fortsätter att vara en fristad för förföljda kulturutövare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade dock att kulturförvaltningen inte får utökat anslag, det ska hanteras inom befintlig ram.
  • Vänortskomittén läggs ner, frågor som rör Luleå kommuns vänorter ska hanteras via kommunstyrelsens reglemente.
  • Fyra kommunala råd ska ersätta de befintliga tre råden plus landsbygdskommittén. Organisationen samlas under kommunstyrelsen.