Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
flygbild över Kronan

Kronan är Luleås nyaste, gröna stadsdel. För exploateringen av Kronandalen är 77 miljoner kronor avsatta. Foto: Peter Rosén

Satsningar för Luleås tillväxt fortsätter

Satsningar i utbyggnad av VA-nätet, nya bostads- och arbetsplatsområden samt en förstärkning för att ta fram och planera framtida bostads- och arbetsplatsområden – Det är grundpelarna till strategisk plan och budget 2019–2021 som budgetberedningen behandlar den 23 oktober.

För kommande år budgeteras nettoinvesteringar på 805 miljoner kronor, knappt en miljard kronor för åren 2020 och 2021.

– De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Va-nätet Östra länken är en förutsättning för det. Vi behöver dock växla upp arbetet med att ta fram och planera mark för framtida bostads- och arbetsområden, därför förstärker vi detta område med 4,5 miljoner årligen under planperioden, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

År 2019 beräknas Luleå kommun landa på 93 miljoner i plus, för 2020 handlar det om 97 mkr och för 2021 är det 148 mkr plus. För att nå dessa budgetmål finns betydande utmaningar.

Andelen unga och äldre växer snabbare än personer i arbetsför ålder och intäkterna växer inte i samma takt som kostnaderna ökar. En extern arbetsgrupp fick i uppdrag att göra en översyn om kommunens verksamheter och ekonomi samt att komma med förslag om hur Luleå kommun kan effektivisera sitt arbete genom bland annat digitalisering. Rapporten presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 december.

– Vi måste jobba smartare för att klara av att leverera välfärden framöver. Alla nämnder hjälper till med ständiga förbättringar och effektiviseringar. En effektivisering på en procent sänker kommunens kostnader med ca 45 miljoner per år, säger Nordström.

Välfärden behöver nya Luleåbor

Luleå ska växa med 850 nya Luleåbor nästa år. Budgeten planerar mer försiktigt med 600 nya invånare årligen. Varje ny medborgare betyder att kommunen får statsbidrag motsvarande cirka 50 000 kronor. När Luleå växer med 600 fler invånare får kommunen ca 30 miljoner mer i skatteintäkter.

Förvaltningar får full kompensation för demografi, löneökningar och inflation.

– För att upprätthålla välfärd och kommunal service behöver vi fler människor i arbetsför ålder. Därför är inflyttning och integration så oerhört viktigt. Luleå är i topp i landet när det gäller att snabbt få ut nyanlända i arbete eller utbildning. I fortsättningen ska vi intensifiera arbetet med nyanlända kvinnor, förklarar Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Öka jämlikhet, stärka ekonomi

Den kommande mandatperioden har Luleå kommun som mål att öka jämlikhet, fördela makt och resurser mer jämställd, minska klimatpåverkan och stärka sin ekonomi.

Speciella satsningar i strategisk plan och budget:

 • SM-vecka 5 mkr under planperioden
 • Planläggning för bostäder och industri 4,5 mkr/år
 • Forskarskola i samarbete med LTU 974 000 kr under 2019
 • arbete med jämställdhet 440 000 kr/år
 • internationellt arbete 350 000 kr/år
 • landsbygdsutveckling 200 000 kr/år
 • öppen wifi i Luleå centrum 100 000 kr/år

Strategisk plan och budget 2019–2021 behandlas i budgetberedningen den 23 oktober och beslutas av kommunfullmäktige den 19 november 2019.

Fakta Strategisk plan och budget 2019–2021 (i mkr)

 

2019

2020

2021

Nettoinvesteringar

805

996

916

Nyupplåningsbehov

600

500

300

Årets resultat

93

97

148

Större investeringsprojekt:

 • Östra länken 375 mkr
 • Råneå vattenförsörjning 60 mkr
 • Ny brandstation 270 mkr (plus driftkostnader 13 mkr 2020, 2021)
 • Nytt badhus Hertsön 140 mkr
 • Ny ÅVC/ÅVM 65 mkr
 • Flytt Logementet 55 mkr
 • Kundtjänst i stadshuset 25 mkr (plus drift 6 mkr 2019–2021)
 • Nytt äldreboende Kronan 11 mkr (kommunen hyr från Hemsö)
 • Exploatering arbetsplatsområde Porsödalen/Risslan 68 mkr
 • Exploatering bostadsområde Kronandalen etapp B 77 mkr

Luleå kommuns fyra strategiska mål

 • öka jämlikhet
 • fördela makt och resurser mer jämställd
 • minska klimatpåverkan
 • stärka sin ekonomi.