Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Gångtunnel på Porsön

Planering pågår inför utvecklingsplan Porsön

Utvecklingsplan Porsön ska bland annat bidra till ökad jämlikhet, trivsel och stolthet bland porsöborna.

I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige om syftet och resultaten för utvecklingsplan Porsön.

Utvecklingsplanen ska bidra till

  • Ökad jämlikhet mellan grupper
  • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
  • Ökad trivsel och stolthet
  • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus på barn och unga

Fokus i utvecklingsplanen ska ligga på barn och unga. Alla förslag som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Utveckling av Porsö centrum

Utvecklingsplanen ska hantera markanvändningen inom centrum vilket innefattar allmänna platser, kommunikations- och bebyggelsefrågor. Centrum är platsen där kommunen vill utveckla mötesplatser, minska barriärer (både fysiska och sociala) och öka tillgängligheten till vatten och grönområden.

Läs mer om utvecklingsplan Porsön.