Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

God beredskap inför sommaren för Råneås vattenförsörjning

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 14 juni behandlades totalt 31 punkter på dagordningen. Bland annat information kring beredskapen kring Råneås vattenförsörjning.

Råneås vattenförsörjning sommaren 2018

Under året har en del åtgärder gjorts för att hålla god beredskap om algblomning åter uppstår i Andträsket den här sommaren. Den ordinarie filtermassan är utbytt till kolfilter som är en bra barriär mot algtoxiner. Kolfiltret byts årligen för att hålla det aktivt och få en så bra filtrering som möjligt. Utöver det har kontrollprogrammet utökats med tätare provtagningstillfällen och det har säkerställts att det finns laboratorium som kan analysera även algtoxiner med kort varsel.

Kommunen har även efter förra årets problem utsett en kommunikatör i beredskap för att säkerställa snabb kommunikation till allmänheten. För att ytterligare säkerställa kommunikationen har vattentankarna försetts med text på flera språk.

Ny VA-plan 2030

Ett förslag på ny VA-plan är framtagen och planen kommer att tas upp för beslut hösten 2018. Innan dess ska berörda parter granska den och komma med synpunkter. VA-planen uppdateras vart fjärde år och följer kommunens översiktsplan.

Syftet med VA-planen är att skapa en hållbar tillväxt och att kommuninvånarna ska känna trygghet i kommunens sätt att lösa vatten och avlopp. Det är viktigt att säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten samt att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande.

VA-planen består av fyra delplaner:

  • Plan för den allmänna VA-anläggningen
  • Plan för VA-utbyggnad
  • Plan för ”i väntan på” VA-utbyggnad
  • Plan för enskilt VA (enskilda områden)

Övrigt

I övrigt behandlades bland annat ytterligare fyra informationspunkter, två fastighetsförsäljningar, två medborgarförslag, samt nio översyn av tillåten hastighet på bostadsgator.

Kontakt

Jesper Klefsjö, tf stadsbyggnadschef, 072-20 65 18
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99