Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 18 juni 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde måndag den 18 juni sammanlagt 26 ärenden, bland annat följande:

Medborgarförslag om kollektivtrafik

Kommunstyrelsen föreslås avslå elva medborgarförslag som rör kollektivtrafiken, bland annat om fler nattbussar och utökade bussturer. Ett medborgarförslag handlade om gratis bussresor för studenter vid Luleå tekniska universitet (LTU). Kommunen har nyligen beslutat att subventionera busskort för studenter vid LTU som åker buss med Luleå lokaltrafik, detta gäller från och med 13 augusti i år.

– Det är riktigt kul att se att det kommer många medborgarförslag om kollektivtrafik. Det innebär att det finns ett stort stöd för Luleå kommun att fortsätta med satsningar inom kollektivtrafik, som de subventioneringar vi beslutat om för studenter och satsningar på fossilfritt resande. Begränsade reseunderlag och höga kostnader ligger till grund för förslagen på avslag, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Järnvägstekniskt centrum

För att kunna påbörja byggandet av ett järnvägstekniskt centrum på Svartön föreslås kommunstyrelsen besluta att sälja cirka 5 200 kvadratmeter mark till Train Alliance Sweden AB. Företaget avser att etappvis bygga en komplett underhållsdepå för järnvägsfordon med bland annat verkstad, uppställnings- och tvätthallar.

Detaljplanuppdrag på Storheden

För att Gestamp Hardtech ska kunna utveckla sin verksamhet på Storheden föreslås stadsbyggnadsnämnden få i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Storheden 1:101. Den ändrade detaljplanen ska möjliggöra för en ny kontorsbyggnad samt göra det möjligt för företaget stycka av nuvarande fastighet.

Bland övriga förslag:

  • 250 000 kronor föreslås avsättas till Coompanions projekt Socialt entreprenörskap för integration vars avsikt är att bidra till att fler nyanlända och utrikesfödda ska våga tro på sin företagsamhet och se möjligheterna att skapa hållbara företag.

  • Totalt 75 000 kronor under en treårsperiod föreslås avsättas till projektet regioncentra för musikvideoproduktion som är ett samverkansprojekt mellan BD Pop, Filmpool Nord och Bodens utveckling.