Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 5 juni sammanlagt 17 ärenden, bland annat följande:

Gratis att åka buss under sommarlovet

Skolungdomar ska kunna åka kollektivt gratis under sommarlovet. Kommunstyrelsen föreslås meddela den Regionala kollektivtrafikmyndigheten att Luleå kommun erbjuder avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet i år. Regeringen har i en förordning beslutat att erbjuda det till skolungdomar som lämnar årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskola, sameskola samt elever i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans årskurser 1 och 2.

– Det är en bra satsning av regeringen som möjliggör att vi kan fortsätta med vår ambition att fler kan åka kollektivt i Luleå, förklarar Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Delårsrapport för kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar kommunens delårsrapport med elva beslutsförslag som ska tas i fullmäktige. Bland annat föreslås att:

  • Nämnderna/förvaltningarna beviljas ett tilläggsanslag för löneökningar med 38 miljoner kronor
  • Stadsbyggnadsnämndens begäran om utökad driftbudget för investeringar i trafik och park avslås
  • Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag utökas med 340 000 kronor för satsning på en forskarskola

Delårsrapporten redovisar ett negativt periodresultat på -54 miljoner kronor, det beror till stora delar på semesterkostnader som faller ut först efter sommaren.

Luleå växte med 27 personer till den 30 april, prognosen är en befolkningsökning med 600 nya Luleåbor till årets slut.

Tystare nyårsfirande

Kommunstyrelsen ska avslå ett medborgarförslag om att byta ut nyårsraketer till lasershow. Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett förslaget och kommit fram till att lasershow är på grund av vindförhållanden och kyla inget lämpligt alternativ för fyrverkeri. Däremot arbetar förvaltningen aktivt för ett tystare nyårsfirande och att kunna erbjuda många kringaktiviteter. Utöver bröllop, som var en succé, är även fackeltåg på isbanan tänkbart, eller andra evenemang som externa aktörer kan arrangera.