Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsbyggnadsnämnden godkände Cykelbokslutet

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 19 maj behandlades totalt 19 punkter på dagordningen. Bland annat godkännandet av cykelbokslut 2017.

Godkännande av Cykelbokslut 2017

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna Cykelbokslutet 2017 där Luleå kommuns arbete med cykelfrämjande åtgärder redovisas. Det arbetet ingår i satsningen på hållbart resande som har som mål att skapa en cykelkultur och ett engagemang bland luleborna.

Bland satsningarna under 2017 kan nämnas att det bland annat byggts 5,4 km ny cykelväg, till exempel längs Mariebergsvägen i Gammelstad och längs Blomgatan och Björkgatan på Bergviken.

Under året har även ett Cykelforum hållits där temat var vintercykling. Vintercykling var också temat för kampanjen Vintertramparna. Ett inspirerande projekt där några utvalda vanliga medborgare delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter av att cykla vintertid. Ingen av dem var någon inbiten vintercyklist sedan tidigare. Även samarbetsprojektet Aktiva skoltransporter har under året haft fokus på vintercykling. Projektet syftar till att påverka barns fysiska aktivitet och i slutändan deras hälsa och studieresultat.

—Det har varit ett inspirerande år för vintercykling. Många har nog fått upp ögonen för att det är ett möjligt sätt att bland annat ta sig till och från jobbet, även vintertid, säger Anja Johansson ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Under sommaren 2018 fortsätter arbetet för hållbart resande. Detta sker bland annat genom att en del av Storgatan stängs för biltrafik och får ge plats för upplevelser av ett centrum som i större utsträckning präglas av grönytor, rekreation och hållbara transportval.

—Vi vill ge mer plats för människan i centrum och visa på hur vi kan nyttja gatorna på annat sätt. Att gator kan bli mötesplatser och inspirera till andra färdsätt än bil, säger Anja Johansson vidare.

Cykelbokslutet redovisade även att satsningarna på hållbart resande och cykling i synnerhet ger resultat. I Cykelfrämjandets kommunvelometer har Luleå avancerat till en delad femteplats totalt i Sverige. Framgångsfaktorerna var framförallt en ökning inom delområdet infrastruktur/underhåll, aktiviteter och cykelpolitik samt att de övriga kategorierna hölls

konstanta med föregående års resultat. I jämförelse med andra kommuner i Sverige håller sig Luleå över snittet inom alla kategorier och det finns god förbättringspotential inom framförallt Information/marknadsföring.

Övrigt

I övrigt behandlades bland annat två informationspunkter, fyra igångsättningstillstånd och tre medborgarförslag.

Kontakt

Jesper Klefsjö, tf stadsbyggnadschef, 072-20 65 18

Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99