Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 7 maj sammanlagt 20 ärenden, bland annat följande:

Forskarskola

För att stärka utbildningen för lärare vid LTU ska Luleå kommun bidra med att inrätta en forskarskola med minst åtta doktorander som forskar praktiknära i skolan. Ett förslag till beslut är att kommunstyrelsen antar ett samverkansavtal mellan LTU, Region Norrbotten, Boden kommun och Luleå kommun. Finansieringen hänskjuts till arbetet med delårsrapporten för 2018 samt strategisk plan och budget 2019-2021. Kostnaden beräknas till 44 miljoner kronor över en period om fem år och ska fördelas mellan parterna så att LTU står för 50 procent, Region Norrbotten för 25 procent samt att Luleå kommun och Boden kommun tillsammans står för 25 procent.

Den praktiknära skolforskningen ska ingå som forskningsöverbyggnad i lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och säkerställa deras kvalitet.

Försäljning Porsön

För att uppföra en tredje serverhall på Porsön föreslås att Pinnacle Sweden förvärvar 35 000 kvadratmeter mark. Köpeskillingen utgår med 3,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ska besluta om ett avtal om fastighetsreglering. För att möjliggöra en tredje hall som ska vara anpassad till dagens aktuella tekniska lösningar och säkerhetskrav genomfördes 2017 en planändring som har vunnit laga kraft.

Klimatkompensation

En motion från Vänsterpartiet om kommunintern klimatkompensation föreslås bifallas. Staben för Kvalitet och samhällsutveckling bedömer att ett system för klimatkompensation av tjänsteresor som motionärerna föreslår bidrar till att Luleå kommun minskar utsläppen av koldioxid. System för klimatkompensation ska fungera så att tjänsteresor med fossila bränslen beläggs med klimatavgifter som överförs till ett klimatkonto. Från det konto kan förvaltningar sedan ansöka om bidrag till åtgärder som minskar utsläppen. Ett 50-tal kommuner i Sverige använder redan intern klimatkompensation.

Kollektivtrafik

Kommunstyrelsen ska tillstyrka ett medborgarförslag om att kommunen verkar för pendeltågstrafik in och ut från Luleå. Förslaget ligger i linje med vad kommunen verkat för i flera år. Det är dock inte kommunen utan staten som bygger järnvägsstråk. På befintlig järnväg planeras pendeltågstrafik till Boden under 2019 vilket skulle innebära att även stationerna Luleå centrum, Notviken och Sunderbyn får pendeltågstrafik nästa år.

Ett annat förslag gällande kollektivtrafik är att den Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om trafikplikt för turbåtstrafik och pendlarbåttrafik i Luleå skärgård. Denna trafik ska då tas in i länets trafikförsörjningsprogram och Luleå kommun får i uppdrag att genomföra upphandlingen. Enligt kollektivtrafiklagen definieras även viss båttrafik som kollektivtrafik.