Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny plan för Luleås lekplatser, trygghetsboende i Råneå

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 april behandlades totalt 27 punkter på dagordningen. Bland annat antagandet av reviderad Lekplatsplan och antagandet av detaljplan för möjlighet att uppföra ett trygghetsboende i Råneå.

Renovering av lekplatser och byggandet av nya

Stadsbyggnadsnämnden beslutar anta den reviderade Lekplatsplanen för Luleå kommun.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 64 allmänna lekplatser i kommunen. Målet är att skapa förbättrad tillgänglighet till lekmiljöer i närheten av bostaden, höja säkerheten och skapa utmanande och fantasieggande lekplatser för barnen. Lekplatsplanen är en revidering och en vidareutveckling av kommunens befintliga riktlinjer. Den grundar sig i ett generellt behov av upprustning och ombyggnad av befintliga lekplatser men också behovet att anlägga nya lekplatser.

—Behovet av upprustning ger oss en möjlighet att revidera riktlinjerna och kunna bestämma hur vi vill att våra allmänna lekplatser ska utvecklas och placeras, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Syftet med lekplatsplanen är att bättre kunna prioritera åtgärder. Dokumentet ska fungera som en vägledning och planeringsunderlag för stadsbyggnadsförvaltningen både vid prioritering av insatser för drift och underhåll och för investeringar. Det planeras för 18 nya lekplatser, bland annat planeras äventyrslekplatser i centrum, på Hertsön och Skurholmen.

Läs mer i Nulägesbeskrivningen och Lekplatsplanen

Nytt trygghetsboende i Råneå

Stadsbyggnadsnämnden beslutade anta detaljplanen för del av centrala Råneå för att möjliggöra byggandet av nytt trygghetsboende. Området är placerat mellan Skolvägen och Råneälven. I syftet med detaljplanen ingår att skapa möjlighet för att befintlig fritidsgård på fastigheten kan finnas kvar samt göra det möjligt att bygga bostäder.

 

Luleå kommuns organisation

Övrigt

I övrigt behandlades bland annat fyra informationspunkter, elva medborgarförslag, varav tre bifölls samt namnsättningsbeslut av lekplatser, gatunamn samt en bro.

Här kan du se alla ärenden.

Kontakt

Jesper Klefsjö, tf stadsbyggnadschef, 072-20 65 18 Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99