Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås stadskärna uppvisar tillväxt

Stadskärnan i Luleå växer enligt Cityindex, en rapport och modell för mätningar av stadskärnors utveckling avseende kommersiella verksamheter. Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Luleå Kommun. Vinnarbranschen i stadskärnan är dagligvaruhandeln som med råge slår rikets genomsnittliga tillväxt.

Luleås stadskärna växer enligt Cityindex som är en ny rapport och modell för mätningar av detaljhandel, restaurang, hotell och kommersiell service i stadskärnan. Rapporten visar att omsättningen i Luleå stadskärna ökat med 1,7 procent under 2015-2016. Dagligvaruhandeln är den bransch som ökat mest. Tillväxtsiffrorna för Luleå är klart högre än genomsnittet för riket. Den bransch som visar lägst tillväxt är beklädnad och kommersiell service. Handeln är även en faktor som bidragit till stadskärnans positiva utveckling.

- Det är roligt att se att Luleå city har en positiv utveckling samtidigt som vi har en bra balans mellan city och externhandeln. I en utökad rapport har vi även sett hur viktiga restaurangnäringen och kvällsekonomin är för staden, säger Emma Aludden, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Dagligvaruhandeln visar stark procentuell tillväxt. Men i kronor mätt är det sällanköpsvaruhandeln som har störst tillväxt. Sällanköpsvaruhandeln (kläder, elektronik och inredning) är den klart största branschen och står för mer än varannan spenderad krona i stadskärnan. Vidare visar rapporten att stadskärnan utgör drygt en fjärdedel av kommunens totala detaljhandelsförsäljning. Stadskärnans utveckling bidrar även till kommunens positiva utveckling som 2016 ligger på 2,1 procent.

- Luleås position som ett regionalt handelscentrum bekräftas i rapporten. Det varierande och breda utbudet samt senaste årens nya etableringar av restauranger och hotell har möjliggjort för fler att besöka Luleå. Vi är fler som går ut och äter på restaurang, både Luleåbor och besökare. Detta blir tydligt i rapporten där både restauranger och hotell ökar sin omsättning, säger Jenny Hellman vd på Visit Luleå.

Cityindex

Under hösten 2016 inledde HUI Research arbetet med Cityindex på uppdrag av Agora för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer. Cityindex ska på sikt bli rikstäckande. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.