Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så jobbar Luleå kommun för att stärka kontrollen

2014 fick kommunen information om att det fanns misstankar om ekonomiska oegentligheter mellan några anställda på f d tekniska förvaltningen och en av kommunens leverantörer. Vårt Luleå sammanfattar vad som har hänt och vad kommunen nu gör för att skärpa sina kontroller.

Detta har hänt:

November 2014: Kommunen får information om att ca tio anställda på före detta tekniska förvaltningen under perioden 2012-2014 ska ha tagit emot varor och tjänster från en leverantör till ett värde av drygt 460 000 kronor. Leverantören ska ha finansierat detta genom 20-25 procents påslag på fakturor. Uppgifterna kommer från medarbetare hos leverantören.

December 2014: Kommunen polisanmäler händelsen och en förundersökning startar. På inrådan av polisen görs ingen egen internutredning under pågående förundersökning.

• Januari 2015: Stadsbyggnadsförvaltning- 2014 fick kommunen information om att det fanns misstankar om ekonomiska oegentligheter mellan några anställda på f d tekniska förvaltningen och en av kommunens leverantörer. Vårt Luleå sammanfattar vad som har hänt och vad kommunen nu gör för att skärpa sina kontroller. en bildas, processer och rutiner kring hur man hanterar leverantörsfakturor analyseras och förbättringsområden identifieras.

• April 2016: Polisen lägger ner förundersökningen eftersom bevis saknas och brott inte kan styrkas.

• Juni 2017: Nya stadsbyggnadschefen Roger Danell begär att en oberoende granskning görs för att utreda vad som har hänt och om kommunen har lidit ekonomisk skada.

• Oktober 2017: Den oberoende granskningsrapporten visar att det har funnits allvarliga brister i hanteringen av fakturor och beställningsunderlag under den aktuella perioden. Bristfälliga leverantörsfakturor till ett värde av nästan 900 000 kronor har identifierats. Av dessa kan sannolikt minst 463 000 kronor handla om osann fakturering.

• November 2017: Kommunen skickar granskningsrapporten till åklagarmyndigheten som meddelar att man inte kommer att återuppta förundersökningen. Motiveringen är att det inte går att bevisa brott och att ytterligare utredning inte förändrar bevisläget på ett avgörande sätt.

Vad gör kommunen nu?

Kommunen ser givetvis mycket allvarligt på alla eventuella misstankar om ekonomiska oegentligheter. Enligt ett beslut i kommunstyrelsen kommer korruptionsförebyggande åtgärder vara ett obligatoriskt kontrollmoment 2018. I början av nästa år ska även en visselblåsarfunktion vara i drift där alla medarbetare inom kommunen och kommunala bolag anonymt kan slå larm om misstänkta oegentligheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att vidta följande åtgärder:

• stickprovskontroller av beställningar och fakturor under perioden 2016-2017

• göra en oberoende granskning av ett avslutat investeringsprojekt

• ytterligare utveckla interna rutiner och kontroller av beställningar och fakturor • säkerställa att rutiner efterlevs.

Stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen är fast besluten att systematiskt stärka den egna kontrollen.

– Vi hanterar årligen omfattande belopp av skattebetalarnas pengar och det är vårt ansvar att, utan undantag, utreda förhållanden där vi av någon anledning misstänker att fel kan föreligga. Vi som organisation ska självklart säkerställa att vi efterlever våra rutiner. Allt annat är oacceptabelt, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.

Monika Aunes