Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gångbro, vattenförsörjning, internkontroll

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 oktober behandlades 38 ärenden, bland annat rivning av gångbron över Södra hamnleden, Råneå vattenförsörjning samt förbättrad internkontroll inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Gångbro över Södra hamnleden

Gångbron över Södra hamnleden har under en längre tid haft omfattande driftsproblem. Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett statusen på gångbron samt trafiksäkerhetssituationen i korsningen. Utredningen visar att en rivning av gångbron kan utföras med bibehållen trafiksäkerhet efter genomförda åtgärder.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade återremittera ärendet till nästa nämndsammanträde 23 november för att inhämta skriftligt yttrande, på liggande förslag, från bostadsrättsföreningen innan beslut tas i frågan.

Råneå vattenförsörjning

Stadsbyggnadsnämnden fick information om den utredning som gjorts av SWECO avseende ny vattenförsörjning i Råneå.
−Rapporten följer den tidplan som vi tidigare kommunicerat. Det är glädjande att se att de medel vi avsatt i budget under planperioden i dagsläget bedöms tillräckliga. Förvaltningen har nu i uppdrag att fortsätta arbetet för att lägga fram förslag till beslut vid årsskiftet, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Projektuppföljning Risslan

Stadsbyggnadsnämnden fick information om projektuppföljning av Risslan, ett nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter i Porsödalens industriområde.

Detaljplan kommer att ställas ut för granskning 3 november och lämnas för antagande den 30 november och beräknas kunna vinna laga kraft i slutet av mars 2018. Detaljplanen innehåller verksamheterna brandstation, det vill säga räddningstjänsten, SOS Alarm, ambulansen samt återvinningscentral/återvinningsmarknad. Detaljplanen är även flexibel och kan inrymma annan industriverksamhet.

Tidigare samordningsvinster finns inte mer, då säkerhetskraven kring brandstationen har höjts. Det innebär att logementet lyfts ut från denna plats och behöver en ny lokalisering.

Förbättrad internkontroll stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att komplettera sin kontrollplan med en ny granskning och analys av beställningar och fakturor under 2016 och innevarande år. Det genomförs även en oberoende granskning av ett avslutat investeringsprojekt för att ytterligare förbättra internkontrollen.
−Vi som organisation ska självklart ha rutiner, processer och verktyg som fungerar i det arbete vi gör. Lika självklart behöver vi en kontrollapparat som systematiskt säkerställer efterlevnad av densamma. Allt annat är oacceptabelt, säger Roger Danell chef Stadsbyggnadsförvaltningen. Läs mer i tidigare artikel.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade även att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att initiera ett arbete om nolltolerans mot mutor och korruption i hela kommunkoncernen.

Övriga ärenden som behandlades var bland annat

  • Ny VA-taxa
  • Lokala trafikföreskrifter om hastigheter på bostadsgator
  • Antagande av detaljplan för Skutviken samt Kronanvägen
  • Elva medborgarförslag
  • Två igångsättningstillstånd
  • Information om projekt Östra länken, stadsmiljöavtalet, cykelforum