Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Naturreservaten nära dig

För att säkerställa fina rekreationsområden och naturvärden i ett växande Luleå planerar kommunen för tolv nya stadsnära naturreservat. Här presenterar vi nio och vad som utmärker dem.

Grundet

Grundet är en liten holme i Luleälven, endast avskiljd av en smal kanal från fastlandet. Naturen präglas av dess kulturhistoria. Här sorterade man timmer under flottningsepoken. Flera byggnader och andra spår minner om den tiden. Naturen är en blandad skog med mycket lövträd. Sandstranden inbjuder till bad.

Mattisberget

Ett friluftsområde med motionsspår sommar som vinter. Trevlig terräng med små bergknallar och olika skogstyper. Med lite tur kan man stöta på en älg på skogspromenaden.

Storsand

Pampig tallskog som växer i ett landskap som formats av älven. Sanden och gamla strandvallar i skogen bygger upp det böljande landskapet. Området är lättillgänglig och tilltalande. Populär badstrand i älven.

Porsöberget

Porsöberget ansluter till Gammelstadsvikens naturreservat. Ett skogsområde med naturstigar som leder in mot sjön. En mångfald av skogstyper gör det till en lockande miljö för såväl växter, djur som människor. Bergknallarnas hällmarkstallskogar och de lövträdsrika sluttningarna gynnar mångfalden.

Hällbackenskogen

Vid det nya bostadsområdet Hällbacken som nu växer fram finns intressanta skogsmiljöer som är skyddsdvärda, för växt- och djurliv och för närboende människors rekreation. Det här naturreservatets exakta placering är ännu inte bestämd.

Mjölkuddsberget

På Mjölkuddbergets topp växer flerhundraårig skog med knotiga tallar. I granskogen runt om berget finns motionsspår och på toppen har man en milsvidd utsikt över stadslandskapet. Rester av försvarsanläggningar ger ett kulturhistoriskt perspektiv för besökaren.

Karlsvik

På Karlsvikshalvön med dess industrihistoria finns många lämningar och spår som gör platsen värd ett besök. Här finns också stora områden med mäktig flerhundraårig tallskog på sandmarker och lövskog i fuktigare områden. Niporna mot älven visar på det dynamiska älvlandskapet och är också ett populärt utflyktsmål.

Snasahögarna-Lulviken

I denna del av Kallaxheden växer riktigt gammal tallnaturskog. Sandheden är ett anslående och promenadvänligt landskap. Här finns också fuktigare granskogar och våtmarker med en rad rödlistade arter. Området är ett viktigt rekreationsområde med motionsspår och stigar. Lulvikens långgrunda strand är ett populärt utflyktsmål.

Kalvholmen

Kalvholmen är en mångfacetterad halvö med alltifrån lövrika naturskogar och sumpiga barrskogar till strandängar och kulturmarker. Fjärdens grundområden är gynnsamma för fågel och fisk. Ridanläggning och ridstigar ger goda förutsättningar för rekreation i området.

Örjan Spansk