Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kostproduktion, pensioner, kulturmiljö

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nio ärenden, bland annat samverkan om kostproduktion, pensioner till förtroendevalda och ändringar i riksintressen för kulturmiljö.

Allt färre ungdomar använder droger

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om den årliga drogvaneundersökningen. Undersökningen visar att allt färre elever i grundskolans årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet röker eller snusar och idag har vi de lägsta siffrorna någonsin när det gäller unga som dricker alkohol i landet. Luleås siffror ligger runt genomsnittet för Sverige och är till och med bättre än riket på vissa områden.

Samverkan om kostproduktion

Kommunfullmäktige ska besluta om en samverkan mellan Luleå och Piteå kommunlänk till annan webbplats om måltidsleveranser. Bakgrunden är att Region Norrbotten slutar leverera kyld mat till kommunens ordinära och särskilda boenden från och med 1 februari 2019. Piteå och Luleå kommun bildar en gemensam nämnd för kostproduktion i båda kommunernas särskilda och ordinära boenden.

Pensioner till förtroendevalda

Förtroendevalda inom kommunen som tillträtt sina uppdrag före valet 2014 ska kunna sammanräkna tid i olika uppdrag för att få ut hel ålderspension. Detta principbeslut ska kommunfullmäktige fatta genom att reglerna i pensionsbestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) kompletteras.

Bakgrunden till beslutet är att enligt de hittills gällande reglerna har förtroendevalda som erhållit rätt till egenpension genom ett förtroendeuppdrag hos kommuner och landsting inte rätt till någon ålderspension från den nya uppdragsgivaren. Reglerna i PBF ska nu ändras så att tid i olika uppdrag ska kunna räknas samman till maximalt tolv år, vilket är vad som krävs för att få ut hel ålderspension.

För förtroendevalda i Luleå kommun från och med valet 2014 gäller nya regler.

Notvikens verkstäder nytt riksintresseområde

Luleå kommun ska lämna synpunkter på länsstyrelsen i Norrbottens förslag om ändrade beskrivningar av riksintresseområden inom kulturmiljö. Förslaget omfattar bland annat ett nytt område, Notvikens verkstäder, samt en utökad avgränsning för området Rödkallen. Kommunen vill att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen ska bevaras och förstärkas men även användas. Länsstyrelsen bör därmed ta hänsyn till möjligheten att utveckla dessa områden för att de även på sikt ska kunna användas och vara tillgängliga för allmänheten.