Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Piteå och Luleå planerar för gemensam måltidsproduktion

Luleå och Piteå kommun har för avsikt att gå in i en gemensam samverkan rörande måltidsproduktion av kyld mat till särskilt- och ordinärt boende inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Från och med början av 2019 har socialförvaltningen i Luleå kommun behov av att säkerställa produktion och leverans av kyld mat till kommunen, ca 745 000 matportioner per år, då rådande förhållanden kommer att ändras. Det är Region Norrbotten som aviserat att man inte längre kan leverera måltider till socialförvaltningen i Luleå som man gjort de senaste tio åren.

Piteå har ett av landets modernaste produktionskök i Öjebyn med en effektiv och kvalitetssäkrad process för måltidsproduktion och en väl fungerande kostorganisation. En gemensam förstudie med Luleå och Piteå har påbörjats med syfte att utreda om förutsättningar finns för samverkan. Förstudien visar så här långt att förutsättningar finns och därtill goda möjligheter för ett givande samarbete för båda parter. Samverkan planeras via en gemensam nämnd och ett samverkansavtal.

– Vi behöver samverka både inom och mellan kommuner för att säkra välfärden och kommunmedborgarnas trygghet. Kommunfullmäktige i Piteå har fastställt att samverkan ska öka med andra inom koncernen och med andra kommuner. Avsiktsförklaringen är ett första steg för ett givande samarbete för båda parter, säger Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå kommun.

– Samverkan med vår grannkommun är bra både för kvaliteten och rent ekonomiskt för skattebetalarna. På det här sättet kan vi hitta nya utvecklingsområden som gynnar båda kommunerna, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun.

Beslut om att gå vidare med en avsiktsförklaring och därefter hitta formerna för samverkan kommer att fattas i Piteås kommunfullmäktige och i Luleås kommunfullmäktige den 25 september 2017.

 

Frågor och svar om samarbetet med Piteå


Vad innebär samarbetet med Piteå kommun i korthet?

Ett samarbete med Piteå innebär bl a att kommunerna skapar en gemensam nämnd för samverkan. Nämnden ska stå för leveransen av måltider, producerade vid Öjebyns produktionskök, till socialförvaltningen i Luleå och Piteå. Samverkansområden kan även handla om gemensam kvalitetsuppföljning, avvikelsehantering och kompetenshöjande åtgärder som t ex gemensamma utbildningsinsatser. Det kan även bli aktuellt att bedriva olika utvecklingsaktiviteter inom kostområdet.

Varför är avtalet med Region Norrbotten uppsagt?

Region Norrbotten har aviserat att de inte längre kan leverera måltider till socialförvaltningen i Luleå från och med början av 2019. Region Norrbotten kommer att vara samverkanspart fram till dess att Luleå kommun har en annan lösning på plats. För frågor när det gäller Region Norrbotten, hänvisar vi till dem.

Socialförvaltningen har tidigare försökt få till stånd en gemensam produktion med barn- och utbildningsförvaltningen men inte lyckats, varför?

Barn- och utbildningsförvaltningen är beroende av varm matproduktion medan kyld mat är det enda alternativet för socialförvaltningen. Det skulle krävas omfattande ombyggnationer i förvaltningens mottagningskök för att kunna övergå till varm-matproduktion. Det är därför inte i dagsläget ett alternativ att gå över till varm mat.

Hur stort är Luleås behov av måltider?

Prognosen under förstudien har visat att årsbehovet för Luleå under 2019 kommer att uppgå till cirka 745 000 portioner per år till brukare i både särskilt- och ordinärt boende.

Är priset per portion lägre eller högre jämfört med det socialförvaltningen har idag?

Förstudiens preliminära beräkningar visar att portionspriserna kommer att bli lägre jämfört med de portionspriser som socialförvaltningen har idag.

Varför samverkar Luleå med Piteå och inte med någon av de andra kustkommunerna?

Piteå har ett av landets modernaste produktionskök med kyld-mat produktion. Produktionsköket levererar välsmakande, näringsriktig och kvalitetsmässigt bra mat och har en väl utbyggd kostorganisation. Det blev därför naturligt att ställa en förfrågan till Piteå som, förutsatt att vissa investeringar sker, har kapacitet att tillgodose socialförvaltningens behov av kyld mat. Piteå kommun framstår som en bra samverkanspart både när det gäller måltidsproduktionen men också när det gäller samarbete kring kost- och måltidsverksamheten.

Kommer maten som levereras från Piteå till Luleå att verkligen hållas färsk under transporten?

Maten kommer att hållas färsk under hela transporten. Den packas på ett sådant sätt att kylkedjan hålls intakt och varje steg i processen är kvalitetssäkrad.

Hur mycket kommer avtalet att kosta Luleåborna och har ni tittat på billigare alternativ?

Förstudien har översiktligt kartlagt kostnaderna och prognosen visar att det blir en lägre kostnad för Luleå kommun. Förstudien behöver arbeta vidare med fördjupade analyser innan man med exakthet kan uttala sig om vad det kommer att kosta. Att bygga ett eget produktionskök har varit under utredning och det skulle kräva omfattande investeringar och jämfört med detta är samverkan med Piteå ett både billigare och i flera avseenden bättre alternativ.

Måste Piteås produktionskök byggas om för att klara leveranserna till Luleå kommun?

Produktionsköket behöver till viss del byggas om för att klara Luleås behov. I dagsläget finns en preliminär kalkyl för ombyggnationerna som Luleå har tagit del av. När avsiktsförklaringen är undertecknad och projektet går in i en genomförandefas kan fördjupade och exakta kostnader tas fram. Kostnaden för en omställning av produktionsköket tas initialt av Piteå kommun men ligger som grund för hur portionspriser räknas fram.

Vad blir det för miljöpåverkan när maten ska transporteras mellan Piteå och Luleå – förmodligen flera gånger i veckan?

Det blir en längre transportsträcka från lastkajen i Öjebyn till slutlig mottagning i Luleå jämfört med dagens körsträcka från Sunderbyn. De åtgärder som är möjliga att vidta för att minska den negativa miljöbelastningen kommer att vidtas, t ex att välja miljöbilar. Miljöfrågorna har kartlagts översiktligt under förstudien och kommer att utredas vidare efter att avsiktsförklaringen undertecknats.