Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Solenergi, Sörbyarna, informationssäkerhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 15 ärenden idag, bland annat att Lulebo ska utreda möjligheten till solenergi, va-lösningar i Sörbyarna och rutiner för förbättrad informationssäkerhet.

Unga ensamkommande ska kunna vara kvar

Kommunstyrelsen ska besluta att unga asylsökande som fyllt 18 år ska kunna bo kvar i Luleå. Det gäller 56 ensamkommande barn i Luleå som inom kort fyller 18 år. Om deras asylärende inte avgörs innan 18 årsdagen skulle de annars vara tvungna att flytta från ett kommunalt boende till ett av Migrationsverkets boenden utanför kommunen. För att ungdomarna ska kunna avsluta sin gymnasieutbildning i Luleå kommer de att få bo kvar i kommunen fram till juni nästa år. Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för dessa ändamål som uppgår till 1,2 miljoner kronor för Luleå kommuns del.

Utnyttja solenergi mer

Stadsbyggnadsförvaltningen ska tillsammans med bolagen se över vilka kommunala fastigheter som är lämpliga för att installera solceller. Initiativet lyftes fram i ett medborgarförslag från 2014 som behandlades tidigare och syftade till att Lulebo ska installera solceller på sina fastigheter.

Umeå kommuns bostadsbolag producerar årligen 320 000 kilowattimmar el genom 2 650 kvadratmeter solceller på deras fastigheter.

Va-lösningar i Sörbyarna

Ett medborgarförslag om en va-utredning i Sörbyarna avslås med hänvisning till att den redan har gjorts. Förslagställarna från byarna önskar att kommunen reder ut hur många fler hushåll i Sörbyarna som kan ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp med hjälp av relinade rör, vattentorn och dammar. Efter en utredning som gjordes 2011 påbörjade kommunen att förstärka va-systemet genom relining, fällningsdammar och nya brunnar. Under 2012-2019 är investeringar på sammanlagt 92 miljoner kronor planerade eller redan gjorda. När åtgärderna är avslutade tillåter de att några fler kan ansluta sig.

Förbättrad informationssäkerhet

För att åtgärda brister i hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll till datasystem ska socialförvaltningen följa IT-kontorets rekommendationer. Kommunrevisionen påtalade vid en uppföljning av en tidigare granskning brister i hanteringen av händelseloggen och att det fattades blanketter som redovisar vilka anställda som erhållit behörighet att använda systemet. Socialförvaltingen redovisade i sitt yttrande åtgärder som redan har gjorts eller kommer att göras nu efter sommaren.