Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronan och livet mellan husen

En ny stadsdel växer fram på Kronan. När allt är klart ska mellan 5 000 och 7 000 människor leva och bo där. Behovet av trygghet, trivsel och estetik är ungefär samma för alla människor. Hur ska dessa behov tillgodoses? Vi beskriver planerna för det största byggprojektet i Luleå kommun på många år.

Förutom bostäder och annan bebyggelse finns det tre områden som är viktiga för funktionen och upplevelsen av en stadsdel: parker och stråk, gator och torg samt belysning. För utformning och gestaltning av dessa områden ansvarar stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med olika aktörer. I alla dessa delar finns krav på tillgänglighet och en grupp rådgivare har därför deltagit i planeringen. Man har bland annat tittat på framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade.

Parker och stråk

Det ska finnas grönytor i fyra kategorier på området; bostadsgårdar, kvarterspark, stadsdelspark och natur- och rekreationsområden. De olika ytorna ska ha plats för varierande typer av aktiviteter. En del av det befintliga trädbeståndet ska bevaras och de omkringliggande naturområdena ska ge möjlighet till friluftsliv.

Inspirationsbild för stadsdelsparken

Inspirationsbild för stadsdelsparken som med stora öppna gräsytor och blomsterprakt blir en central och sammanlänkande del i området. En gemensamhetslokal placeras i parken.

Gator och torg

Utformningen av hela Kronandalen ska medverka till låga farter för oskyddade trafikanters säkerhet. Trafikslag prioriteras i ordningen gång, cykel, buss och sist bil samtidigt som det ska vara lätt att nå stadsdelen med alla trafikslag. Genom ett finmaskigt gatunät och väl definierade gaturum ska området upplevas tryggt och uppmuntra till social samvaro.

Inspirationsbild för stadsdelsparken

Skulpturstråket söderut med stadsdelsparken längst bort. Den befintliga skulpturparken bevaras eller flyttas om i delar och kompletteras med ny konst.

Belysning

Belysningen i Kronandalen ska utgå från människors behov och bidra till att gestalta områdets karaktär. Stråken ska kännas trygga och det ska vara lätt att orientera sig i området. Ett sätt att uppnå detta är att belysa träd, sittplatser, konstverk och landmärken. Längs Bensbyvägen belyses gång- och cykelvägen samt bullerplank.

Text: Karin Kemi, Illustration: Strategisk arkitektur

 

Läs mer om Kronan

Läs mer om Kronan på Kronanlulea länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och/eller denna länk.