Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslaget till strategisk plan och budget 2018-2020 för Luleå kommun presenterades på en presskonferens idag. Medverkande var Niklas Nordström, kommunalråd, Carina Sammeli, ordförande barn- och utbildningsnämnden, Margareta Bladfors Eriksson, ordförande socialnämnden och Jan Öström, ekonomichef.

Så satsar Luleå kommun 2018-2020

Historiskt hög investeringsnivå, satsning på hållbarhet och en budget utan skattehöjningar. Så kan förslaget till strategisk plan och budget 2018-2020 för Luleå kommun sammanfattas.

– Luleå kommun har ett gott utgångsläge. Kommunen växer, arbetslösheten är lägre än i övriga landet och vi har överlag en välskött verksamhet med goda resultat. Utöver att vi bygger har vi starkt fokus på att skapa jobb för att kunna fortsätta växa. I budgetförslaget satsar vi även på svagare grupper i samhället och vi gör nu en tydlig satsning på hållbarhet, säger Niklas Nordström kommunalråd.

Luleå kommun ska aktivt minska sin klimatpåverkan och tecknade därför borgmästaravtalet år 2015. Koldioxidutsläppen i hela kommunen ska under åren 1995-2030 minskas med 60 procent, exklusive SSAB.

På väg till en hållbar kommun

För att nå målet gör Luleå kommun nu en kraftig satsning på kollektivtrafiken i budgetförslaget, med totalt 21,5 miljoner kronor. Luleå Lokaltrafik ska byta till förnyelsebara bränslen i sina bussar samt införa en busslinje med elbussar mellan Kronan och Porsön. Brukare i kommunens dagverksamhet ska få gratis busskort och studenter vid Luleå tekniska universitet ska få sina busskort subventionerade. En anledning till rabatterade busskort till studenter är också att bättre knyta ihop LTU med resten av stan.

Investeringar som aldrig förr

Luleå kommun har haft en hög investeringstakt under flera år och för budgetperioden 2018-2020 ligger den på en historiskt hög nivå med årliga investeringar på en miljard kronor. Anledningen är att kommunen växer, med omkring 600 personer årligen och för de kommande åren ser prognosen likadan ut. Varje ny invånare innebär en ökad skatteintäkt på cirka 50 000 kronor för kommunen men också högre kostnader.

– Det kostar att växa men de investeringar vi gör nu kommer att vara till nytta Luleåborna under många år framöver, säger ekonomichef Jan Öström.

Fortsatt växtvärk

För att Luleå ska kunna växa behöver va-nätet byggas ut och det befintliga nätet behöver förstärkas. Under planperioden satsar kommunen bland annat 345 miljoner kronor på Östra länken och 112 miljoner kronor på förstärkningar i befintligt nät i Luleå och Råneå.

En ökad befolkning ger ett större antal äldre i kommunen och fler barn i skolorna. För att kompenseras för höga utgifter till följd av befolkningsökningen får socialnämnden extra tillskott på 152 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden får 120 miljoner kronor under budgetperioden.

Samtidigt som nya bostadsområden på Hällbacken och Kronan växer fram med nya förskolor och skolor så gör kommunen omfattande renoveringar och ombyggnationer i befintliga skolor och förskolor. Tunaskolan håller på att byggas om och fler ombyggnationer är planerade under budgetperioden. Kommunen planerar för nya förskolor, ett vård- och omsorgsboende på Kronan, trygghetsboenden och boende för utsatta grupper.

Ständiga förbättringar

En oförändrad skattenivå är ett av de finanspolitiska målen som fullmäktige har fastställt. En central punkt för en god ekonomi är effektiviseringar och ständiga förbättringar. Årligen ska samtliga förvaltningar inom Luleå kommun effektivisera sina verksamheter motsvarande en procent. Under 2016 redovisade samtliga förvaltningar inom Luleå kommun positiva resultat.

Fakta Strategisk plan och budget 2018-2020

Luleå kommuns driftbudget omfattar årligen totalt 4,3 miljarder kronor, exklusive de kommunala bolagen. 71 procent av intäkterna består av skatter, 8 procent av statsbidrag och 21 procent av externa intäkter. Beslut om strategisk plan och budget tas på Kommunfullmäktige den 20 juni 2017.

Exempel på områden där kommunen satsar 2018-2020

 • Fortsatt satsning på utbyggt va-nät Östra länken, 345 mkr
 • Förnyelse va-nät bostadsgator 51 mkr
 • Råneå vattenförsörjning 60 mkr
 • Sörbyarna vattentorn 20 mkr
 • 270 mkr planeras för flytt och uppbyggnad av brandstationen
 • Ny gymnastikhall 40 mkr, klar år 2020. Ökad driftskostnad 2,9 mkr/år. Plats ännu inte bestämd.
 • Stadsparken 14 mkr
 • Nytt badhus på Hertsön 63 mkr
 • Kronan, ny sporthall 40 mkr
 • Utökat anslag för skärgårdstrafiken med 250 tkr/år
 • Ombyggnad Tunaskolan 64,5 mkr
 • Stadsöskolan 124 mkr (etapp två, tillbyggnad samt sporthall)
 • Svedjeskolan inomhusmiljö 24 mkr
 • Ombyggnad Kläppenskolan 22 mkr
 • Ny förskola Hertsölund 5,6 mkr
 • Kronandalen, nytt vård- och omsorgsboende 12 mkr
 • Boende för utsatta grupper 30 mkr
 • Ökat anslag för bidrag för trygghetsboenden med 1,2 mkr per år
 • Länsgemensamt skyddat boende 1,1 mkr
 • Brottsofferjouren ökat bidrag med 390 tkr
 • Busskort till ca 400 brukare i kommunens dagverksamheter, samt subventionering av busskort för studenter vid LTU 6,2 mkr