Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hållbar utveckling

Utvecklingsplanerna för Råneå och Hertsön är i stort sett färdiga och ska snart ut på samråd och remiss. Vårt Luleå fick en förstahandstitt på hur de bägge områdena kan utvecklas i framtiden.

En utvecklingsplan rekommenderar inte bara hur kommunens mark och vatten ska användas utan omfattar också sociala utmaningar för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling. Efter beslut i kommunfullmäktige är Råneå, Hertsön-Lerbäcken och Luleå centrum de första områden som får en utvecklingsplan. Arbetet har nu pågått i nästan två år och planerna ska snart presenteras så att invånarna kan lämna synpunkter samtidigt som de går ut på samråd.

– Det betyder att vi hör med de myndigheter som berörs av olika insatser. Även grannkommuner tillfrågas samt länsstyrelsen som bevakar regionala och nationella intressen, förklarar samhällsstrateg Barbro Müller som har jobbat med utvecklingsplanen för Råneå.

Planera för växande stadsdelar

I Råneå rekommenderar planen bebyggelse på flera olika ställen med främst flerbostadshus men även villor och ett trygghetsboende. Vatten-och reningsverk samt va-ledningar ska framöver ge en möjlig expansion för ca 1 000 personer.

För att underlätta för arbetspendling mellan Luleå och Råneå ska en enhetstaxa för kollektivtrafiken i hela kommunen utredas. Det betyder att resorna skulle kosta lika mycket oberoende av reslängd.

Mötesplatser och expansion

Hertsön och Lerbäcken ska också kunna växa med 1 000 till 2 000 personer. För att skapa mer arbetstillfällen i Hertsön ska befintliga arbetsplatsområden utvecklas och nya bildas. Mycket fokus har också varit att jämna ut olikheter.

– I Hertsö centrum finns viktiga mötesplatser som biblioteket, fritidsgården och hjärtpunkten vars betydelse poängteras i utvecklingsplanen. Hertsöborna är väldigt engagerade, säger samhällsstrateg Emma Aludden.

Utvecklingsplanen för Luleå centrum planeras vara färdig till hösten. Kommande områden som ska få utvecklingsplaner är Porsön och skärgården.

Att bygga i attraktiva lägen nära Råneälven kan bli verklighet, här vid Näset nära fotbollsplanen i Råneå. Foto: Luleåfotograferna

Att bygga i attraktiva lägen nära Råneälven kan bli verklighet, här vid Näset nära fotbollsplanen i Råneå. Foto: Luleåfotograferna

Förslag för att utveckla Råneå

  • Nya bostäder i centrum och främst Näset och Tallheden, därefter Västibyn, Olovsvägen och Sundsvägen.
  • Skoterled från Råneå till Brändön och Hindersön
  • Verka för att bygga gång- och cykelvägar till Kängsön, Böle och Strömsund.
  • Erbjuda föräldrastödsinsatser.
  • Biograf i skolans aula.
Hertsön ska växa norrut, Hertsöheden, skogsområdet norr om vägen är prioriterad för nybyggnation. Bostäder som ska anslutas till fjärrvärme för upp mot 2 000 personer planeras. Foto: Luleåfotograferna

Hertsön ska växa norrut, Hertsöheden, skogsområdet norr om vägen är prioriterad för nybyggnation. Bostäder som ska anslutas till fjärrvärme för upp mot 2 000 personer planeras. Foto: Luleåfotograferna

Förslag för att utveckla Hertsön

  • Hertsö centrum kan förtätas med bostäder och butiker.
  • Nytt bostadsområde på Hertsöheden.
  • Nytt arbetsplatsområde på Hertsöfältet.
  • Kalvholmen inrättas som naturreservat.
  • Bättre skyltning i stadsdelen.