Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stabila finanser

Luleå kommuns ekonomi är idag god och stabil i jämförelse med andra kommuner. Vi har tagit fram fyra nyckeltal från 2015 och jämfört Luleå med Piteå, Umeå, Skellefteå, Mölndal och Karlstad som har ungefär samma storlek.

Tillgångar totalt är mark, byggnader, maskiner, lång- och kortfristiga fordringar. Kommuner som äger många av sina fastigheter själv har högre totala tillgångar än de som hyr sina lokaler. Luleå placerar sig relativt nära medelvärdet. Skellefteå har högst soliditet och tillgångar i landet för att de kan finansiera sina invester-ingar med egna medel och Skellefteå Kraft bidrar årligen med 220 miljoner kronor.

Summa lån mäter hur stora låneskulder kommunen har per invånare. Kommuner med växande befolkning har störst investeringsbehov av ökade välfärdstjänster och upprustning av infrastruktur samt nybyggnation. Luleå har relativt låga lån per invånare om man jämför med medelvärdet för riket.

Kommunalskatten står för 68 procent av kommunens inkomster. Luleås skattesats ligger lite ovanför medel-talet. Kranskommuner som Mölndal har ofta lägre kommunalskatt på grund av närheten till storstaden Göteborgs utbud och infrastruktur.

Soliditet mäter den finansiella styrkan på lång sikt. Luleå har en god soliditet i dagsläget. Under 2017-2019 beräknas soliditeten minska eftersom fortsatt höga investeringar finansieras med ytterligare lån.

Källa: kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Grafik: Karin Kemi. Text: Camilla Helamb, Katja Güth Laitila