Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samverkan för bostäder till nya Luleåbor

Luleå kommun vill vara en nationell förebild inom mottagandet av nyanlända flyktingar. Uppdraget att ordna bostäder går framåt i och med att Lulebo, Galären och Rikshem har avtalat om att upplåta 25 procent av sina lediga lägenheter till nyanlända Luleåbor.

Gunnar Tåhlin

Gunnar Tåhlin, VD på Galären

Fler krafter går ihop för att fylla behovet av bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd när bostadsbolagen samverkar. Gunnar Tåhlin är VD på Galären och svarar så här på frågan om varför de väljer att bidra med lägenheter riktade till nyanlända:

- Vi gör det här av flera skäl, det känns bra i maggropen att kunna hjälpa människor som kommer från problem med att hitta en ny plats i livet, säger Gunnar Tåhlin.

- Sedan har vi det rent ekonomiska med att vi har allt att vinna på att skapa tillväxt i vår region. Utan nya svenskar så får vi ingen tillväxt, varken i Luleå eller i Sverige. För det tredje har vi ett akut behov av arbetskraft i Luleå. Flera företag som hyr lokaler av oss har svårt att rekrytera, fortsätter Gunnar Tåhlin.

Fler bostäder på sikt med statens byggbonus

Enligt Bosättningslagen som trädde i kraft 2016 ska varje kommun ordna bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige. Kommunstyrelsen i Luleå har tagit sig an uppdraget med målet att bli en förebild inom integration. Nu skapas ytterligare stabilitet i planeringen, tack vare samverkan mellan bostadsbolagen samt att 2 000 nybyggda bostäder kommer att tillkomma i Luleå inom två år. Kommunens bostadsförsörjningsuppdrag för nyanlända finansieras dels av pengar från staten, av bidrag från Länsstyrelsen och av kommunens egna medel för strategiska utvecklingsinsatser.

Ett av de statliga bidragen är byggbonusen på elva miljoner kronor, som ska användas till att öka byggproduktionen i Luleå. Det bidrar till fler bostäder på längre sikt. Men att bo kan inte vänta och i dagsläget erbjuds alltså de nyanlända bostäder i tillfälliga boenden, så kallade genomgångsboenden och vissa lägenheter ur de tre bostadsbolagens befintliga bestånd.

Fler Luleåbor behövs

Kommunen har som vision att bli 10 000 fler luleåbor. För att uppnå den visionen behöver fler personer välja att flytta till Luleå, eftersom det föds för få i förhållande till hur många som dör. Därför är kommunens inställning att det är gynnsamt med fler nya invånare som upptäcker Luleå som en attraktiv kommun att bo i. Under 2016 kom det 285 flyktingar med uppehållstillstånd till Luleå. Under 2017 beräknas 371 personer med uppehållstillstånd komma.

Antalet bostäder

Via Lulebo kommer det ut cirka 1 000 lägenheter i bostadskön varje år, plus ett antal studentbostäder. Av dessa fördelas 25 procent till nyanlända och utöver detta en andel till personer med medicinsk förtur och sociala behov. För att tillgodose behovet av boende för de som får insatser via socialtjänsten planeras en utökning av servicebostäder genom exempelvis att ansluta fler lägenheter, bygga om vissa av kommunens lokaler till bostäder och göra nybyggnationer.

I de tillfälliga boendena för Luleåbor med uppehållstillstånd finns totalt 132 bostäder. Dessa tillfälliga boenden återfinns i Gammelstad, Karlsvik, centrala Luleå samt Råneå. Tack vare samverkan med bostadsbolagen hoppas kommunen kunna börja avveckla de tillfälliga boendena under 2018.