Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avsiktsförklaring med Migrationsverket skjuts upp

Migrationsverket pausar planer om att ta fram bostäder för asylsökande i samarbete med kommunerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig i juni bakom en avsiktsförklaring med Migrationsverket om att tillsammans bygger 60-100 bostäder. I en skrivelse till de berörda kommunerna förklarar Migrationsverket att myndighetens behov av asylboenden har förändrats.

Myndigheten bedömer att behovet av boendeplatser kommer att minska de kommande åren. Samarbetet var tänkt att Luleå kommun eller en privat aktör bygger lägenheter där Migrationsverket går in med pengar och hyr lägenheterna under sex år för människor som har sökt asyl.

Anna Lindh Wikblad, chef för samhällsutvecklingskontoret beklagar Migrationsverkets besked:

–Samarbetet hade inte bara varit ett väl behövt tillskott på bostadsmarknaden utan också en viktig pusselbit för att kunna jobba med integration och inkludering. På det sättet skulle de asylsökande redan under asyltiden kunnat etablera sig i Luleå.

–Kommunen har redan idag stora utmaningar med bosättningsuppdraget, att fixa boende till 250 nyanlända.

Avsiktsförklaringen skulle ha behandlats i kommunfullmäktige efter sommaren. Luleå kommun drabbas inte ekonomiskt.

–Vi fortsätter att föra dialog med Migrationsverket och jobbar vidare med andra pusselbitar. Till exempel har Lulebo ett pågående uppdrag att bygga enklare bostäder, säger Anna Lindh Wikblad.