Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Riktlinjer för markanvisning och ny taxa vid försäljning av kommunal mark

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige säger ja till riktlinjer för markanvisningar och ny taxa vid försäljning av kommunal mark.

Markpriserna i den nya taxan varierar beroende på läge och attraktivitet, i syfte att få en utjämnande effekt över hela kommunen. Kommunen har indelats i fyra zoner. Den nya taxan föreslås ska tillämpas på mark för bostäder och kontor samt med ett tillägg för handelsändamål. Priserna ligger på mellan 500 kr/kvm bruttoarea och 2 000 kr/kvm bruttoarea i de olika zonerna.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning har till syfte att förenkla för aktörer som vill bygga i Luleå genom att ge ramar och förutsättningar, skapa likabehandling av byggherrar och exploatörer och leda till att intentionerna i kommunens översiktsplan genomförs.

I förslaget till riktlinjer anges att ny bebyggelse i Luleå ska bidra till en hållbar stadsutveckling såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Kommunfullmäktige sammaträder 9 maj.