Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ja till aktiva skoltransporter

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja medel till projektet Aktiva skoltransporter, för att öka skolbarns fysiska aktivitet och förbättra hälsan, studieresultaten, trafiksäkerheten och miljön.

Aktiva skoltransporter är ett projekt i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Luleå tekniska universitet och omfattar 40 skolbarn.

Projektet syftar till att påverka barns fysiska aktivitet och i slutändan deras hälsa och studieresultat. Dessutom förväntas projektet ge ökad trafiksäkerhet genom färre bilar utanför skolan samt minskad påverkan på miljön.

Projektet ska genomföras utifrån idén om empowerment, där föräldrar och barn utformar arbetet tillsammans med forskare och lärare.

Projektet omfattar workshops för att samla in elevernas idéer och tillsammans med dem skapa det material som behövs. Dessutom sker en utmaning om hur långt barnen hinner gå eller cykla under projekttiden. Projektet beräknas pågå till slutet av 2016.

Projektet beviljas 100 000 kr från Medel för särskilda folkhälsosatsningar.