Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
På Hällbacken växer ett nytt bostadsområde fram.

Luleås nya villaområde Hällbacken ligger mellan Björkskatan och Bensbyn och byggs i fem etapper med totalt 286 tomter. Foto: Luleåfotograferna.

Minst 1500 nya bostäder till 2018

Minst 1 500 nya bostäder ska byggas i Luleå under mandatperioden. Så ser det politiska målet ut. Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar för de som vill bygga och se till att det som byggs följer översiktsplanen.

Det går bra för Luleå. Under flera år i rad har tillväxten legat i topp, arbetslösheten ligger under rikssnittet och många vill flytta hit, både företag och privatpersoner. Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning visar att Luleåborna totalt sett är mycket nöjda med sin stad, där man för vissa områden som exempelvis kultur och fritid ligger i topp i landet.

Baksidan av framgången är växtvärk. Utbudet av lediga bostäder är för litet och redan 2009 började bostadspriserna i Luleå öka mer än övriga landet. Det gör det exempelvis svårt för ungdomar att flytta hemifrån och för andra att flytta till Luleå. Bostäder är också det område som under en lång följd av år fått sämst betyg i medborgarundersökningen. Luleåbornas signaler har varit tydliga – gör något åt bostadssituationen i kommunen.

Diagramen visar hur mycket som har byggs och kommer att byggas

Byggtakten ska öka

Förra mandatperioden (2011-2014) byggdes det 1170 bostäder i kommunen. Nu skruvar politikerna upp tempot och säger att under denna mandatperiod (2015-2018) ska minst 1500 nya bostäder byggas. För att Luleå ska kunna växa på ytan måste staden även växa under marken, ett arbete som startade 2014.

– Vi satsar 150-200 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod på att bygga ut va-kapaciteten, säger biträdande kommundirektör Peter Kieri som samordnar arbetet med tillväxtfrågor inom Luleå kommun.

–Det är en jättesatsning och förutsättningen för att kunna bygga nya bostadsområden som Kronan och förtäta i befintliga bostadsområden. Men satsningarna borde ha startat flera år tidigare. Utan tillgång till nödvändig infrastruktur går det inte att bygga bostäder.

biträdande kommundirektör Peter Kieri

Peter Kieri samordnar arbetet med tillväxtfrågor.

Rekord i detaljplaner

Ett stort arbete har lagts ned i kommunhuset med att ta fram byggplaner. Idag finns lagakraftvunna planer som omfattar närmare 2 000 nya bostäder. Av de bostäder som bedöms bli klara under mandatperioden är fördelningen cirka 44 procent hyresrätter, 21 procent trygghetsboenden, 15 procent villor, 14 procent bostadsrätter och 6 procent radhus.

– Vi skickar en tydlig signal att den största delen som byggs är hyresrätter. Samtidigt pågår arbetet för fullt med ytterligare byggplaner. Aldrig tidigare i Luleå historia har så många detaljplaner varit ute på samråd eller granskning samtidigt. Vi hoppas att processerna går smidigt, så att även de planerna godkänns så snart som möjligt, säger Peter Kieri.

Behov av fler byggvilliga aktörer

Det räcker inte bara med byggplaner. Det måste även finnas aktörer som vill bygga och utveckla Luleå. Redan idag bygger flera privata aktörer, som till exempel Lindbäcks bygg med sammanlagt 291 forskar- och studentlägenheter vid campus på Porsön. Galären bygger 23 radhus på Mjölkudden och planerar för 90 lägenheter i kvarteret Hägern i centrum. Och Rikshem bygger närmast 96 små hyreslägenheter på Klintbacken.

– Vi har lokala aktörer som satsar i regionen. Det är väldigt viktigt. Men vi behöver ännu fler bygg- och fastighetsföretag som är intresserade av att investera i Luleå. Därför har vi till exempel sagt att de som köper ett större lägenhetsbestånd av Lulebo inom den nu aktuella försäljningen också får förpliktiga sig att bygga nytt, säger Peter Kieri.

Susanne Lundblom