Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Råneå från ovan

Träff med områdesgruppen i Råneå om utvecklingsplan

Projektledningen för utvecklingsplan Råneå med omland och kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz har träffat områdesgruppen i Råneå.

Syftet med mötet var att informera om läget i utvecklingsplanearbetet, det framflyttade startmötet och arbetet framöver.

Budskapet från kommunfullmäktiges ordförande är att medborgardialoger är ett viktigt verktyg där politiken ska lyssna på vad invånarna vill framföra.

Utvecklingsplanen ska bygga på Vision Luleå 2050 och därför börjar arbetet inte med ett vitt blad. En bakgrundsbild har tagits fram i förstudien, där det går att se behov i Råneå i förhållande till vad visionen och översiktsplanen siktar mot. De tre delprojekten ”Boende i Råneå”, ”Livet i Råneå” och ”Råneås omland” utgår ifrån de behoven.

Just nu pågår faktainsamling i de olika delprojekten. Syftet är att tydliggöra vilka frågor som redan är utredda och vilka som behöver tydliggöras mer. Några dialoger med grupper kommer att genomföras, främst gäller det delprojekt Råneås omland där delprojektledaren kommer att träffa byar.

Projektledningen ser områdesgruppen som en viktig samarbetapart och deltar gärna på möten för att rapportera om läget och få områdesgruppens syn på olika frågor.

Läs mer om projektet Utvecklingsplan Råneå med omland.