Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vart går pengarna?

Diagrammen visar vart pengarna går

Fortsatt stora investeringar präglar årets kommunbudget. Försäljningar av fastigheter och överföring från kommunföretagen gör att det blir ett hyfsat plus 2016.

Budgetramarna för de nio förvaltningarna har utökats marginellt 2016. Men i princip ska nämnderna och deras förvaltningar klara de utökningar som behövs genom att effektivisera och prioritera om.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen står för 77 procent av nettokostnaderna. Drygt fyra av fem kommunanställda arbetar på någon av dessa förvaltningar.

Kollektivtrafikens ram har utökats efter en budgetöverenskommelse i höstas mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det handlar om två miljoner kronor per år 2016-2018. Pengarna ska bland annat användas till ökad turtäthet.

De totala nettokostnaderna 2016 hamnar på 4 104 miljoner kronor. Det är faktiskt mindre än i den tidigare treårsplanen. Orsaken är fastighetsförsäljningar och utdelning från Kommunföretag AB på 35 miljoner. Det bidrar också till att resultatet (överskottet) beräknas bli 100 miljoner 2016.

Investeringar för miljarder

Investeringsnivåerna är fortsatt höga och uppgår till 727 miljoner kronor netto i år. Erfarenheten är dock att en del investeringar skjuts framåt i tiden. För hela treårsperioden är summan över 2 000 miljoner.

Investeringsverksamheten handlar till stor del om exploatering och infrastruktur som vatten, avlopp och vägar. De största enskilda investeringarna i treårsbudgeten är nya skolan på Kronan för 150 miljoner kronor och ett nytt vård- och omsorgsboende i Bergviken för 145 miljoner.

De stora investeringarna finansieras i stor utsträckning med lån. Det gör att soliditeten sjunker betydligt fram till 2018.

Högre landstingsskatt

De egna skatteintäkterna beräknas öka med drygt fem procent i år jämfört med 2015. Kommunalskatten är fortsatt 22,50 per hundralapp.

Eftersom landstinget höjt sin utdebitering kommer den totala kommunalskatten att uppgå till 33,84 (exklusive avgift till Svenska kyrkan). Det är över genomsnittet i Sverige.

Kjell-Arne Johansson