Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström

Kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström presenterade planerna framför den aktuella tomten.

Alternativ till återvinningens placering ska utredas

Nu finns planer på att samordna flytten av återvinningscentralen och kommunens verksamhet vid Logementet och att placera dem i anslutning till varandra. Kommunen ska därför utreda en tomt inom Porsödalens industriområde som ytterligare ett alternativ till placering av återvinningen.

– Under arbetet med planeringen av Kronandalen har vi sett att marken där Logementet står är viktig att ha med redan i starten av det nya områdets utformning. Därför vill vi se över möjligheten att flytta Logementet och återvinningen samtidigt och att också placera dem på samma tomt, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Den tomt som nu ska utredas ligger inom Porsödalens industriområde, snett bakom Beijer Byggmaterial, och ägs av kommunen.

Tomten är centralt belägen och tillräckligt stor för att rymma Logementet tillsammans med återvinningscentralen och återvinningsmarknaden. Delar av tomten har utretts tidigare, men nu har den blivit aktuell igen då man inte behöver ta hänsyn till de kraftledningar som finns i området eftersom det är beslutat att de ska avvecklas.

– Vi kommer att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Det är viktigt att vi löser flytten av återvinningen så att bostadsbyggandet i Kronandalen kan komma igång, säger kommunalråd Niklas Nordström.

 

Frågor och svar

Varför behövs ytterligare ett förslag?

Det fortsatta arbetet med bebyggelseplaneringen av Kronandalen visar att den kommunala verksamheten vid Logementet på Lulsundet bör flyttas tidigare än vad man förut bedömt. För att både vinna tid och minska kostnader ska därför en gemensam omplacering av verksamheterna vid Logementet och återvinningscentralen/ återvinningsmarknaden utredas. Det skapas även samordningsvinster mellan verksamheterna genom att placera dem nära varandra.

Det betyder att det behövs en tomt som är tillräckligt stor för att rymma alla tre verksamheter.

Vilket är det nya förslaget?

Tomten utgörs till största delen av ”Lilla Mjölkuddsberget”, ett planlagt naturområde som ligger inom Porsödalens industriområde (snett bakom Beijer Byggmaterial). Området är omgivet av småindustrier och järnväg, och är inte lämpligt för bostäder. Marken ägs av kommunen och kan nås med bil via Depåvägen samt via kollektivtrafik och närliggande gång- och cykelvägar.

Enligt översiktsplanen från 2013 ska Porsödalen så långt som möjligt förtätas med ytterligare arbetsplatser och på sikt en större blandning av verksamheter.

Porsödalen är den mest centralt belägna tomt i tätorten där en gemensam lokalisering bedöms vara möjligt. Övriga utredda lokaliseringar blir mer perifert belägna eller rymmer inte samtliga tre verksamheter.

Därför kommer kommunstyrelsen att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.

Delar av denna tomt har utretts tidigare och då var den inte aktuell. Vad har förändrats?

En del av tomten har tidigare utretts som lokaliseringsalternativ för återvinningscentralen/återvinningsmarknaden. Men då konstaterades att det går en kraftledning genom området som försvårar användandet av marken, eftersom kraftledningar kräver ett säkerhetsavstånd på 10 till 15 meter från byggnader. Den tillgängliga marken skulle då bli för liten. Nu finns ett beslut att kraftledningen ska avvecklas, vilket ger en större användbar yta.

Då området är bergigt är det kostsamt att anpassa. Men i och med att kraftledningarna avvecklas minskar kostnaderna, samtidigt som man sparar genom att gemensamt omplacera Logementet och återvinningscentralen/återvinningsmarknaden.

Vilka anpassningar måste göras på tomten om den blir aktuell?

Det kommer detaljplanearbetet att visa. Det är stora höjdskillnader inom området och berget måste schaktas ner. Det i sin tur skapar en central täktverksamhet och vi har behov av byggmaterial inom kommunen. Tillgängligheten för trafik måste ses över.

Området ligger till stora delar inom reservatet för ett nytt dubbelspår Boden-Luleå och för Norrbotniabanan. Kan det stoppa planerna?

Bedömningen är att en framtida ombyggnad av järnvägen är möjlig även om tomten anpassas för kommunens verksamheter.

Vad händer med planerna för Lövskatan?

Detaljplanearbetet för Lövskatan fortsätter.