Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om ägardirektiv var rätt

Förvaltningsrätten ger Luleå kommun rätt och avslår överklagandet gällande kommunfullmäktiges beslut om Lulebos nya ägardirektiv.

Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 beslut om ändringar i ägardirektivet för Lulebo AB i syfte att Lulebo ska kunna försälja delar av sitt fastighetsbestånd utan fullmäktiges godkännande.

Vänsterpartiets Bertil Bartholdsson och Nina Berggård överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att det var en otillåten delegering av beslutanderätten. Förvaltningsrätten har avslagit överklagandet.

– Det känns bra att vi nu har fått ett beslut och kan gå vidare i processen med Rikshem. Vi hoppas att verksamhetsövergången kan ske till första december som planerat, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten inom tre veckor. Eftersom beslutet om det ändrade ägardirektivet inte vunnit laga kraft ska kommunfullmäktige besluta att verkställa avtalen med Rikshem. Ärendet är på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag 23 november.