Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Möte om Svartöstans utveckling

Svartöstadens utveckling är en viktig fråga för Luleå kommun.I arbetet med den gällande detaljplanen från 1988 bedömdes att ett flertal fastigheter på området skulle avyttras eller rivas. Nu utreds om förutsättningarna har ändrats. Detta görs i samråd och dialog med olika instanser och Svartöstadborna är kallade till dialogmöte i ärendet den 15 juni.

Stadsbyggnadsnämnden har fått information om nuläget för kommunens fastighetsinnehav i Svartöstaden och kopplingen till gällande detaljplan. En kulturmiljöinventering av kommunens fastigheter i Svartöstan är beställd och det pågår en utredning om förutsättningarna, som låg till grund för de ställningstagandes som gjordes på 80-talet, har ändrats. Detta görs i samråd och dialog med länsstyrelsen, museet, SSAB, internt i kommunen samt med boende i Svartöstaden. Ett första dialogmöte med Svartöstadsborna sker den 15 juni.
Mer information och inbjudan till mötet hittar du här.