Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu börjar Luleå kommun arbetet med att avskaffa ofrivilliga delade turer

Målet är att avskaffa ofrivilliga delade turer i Luleå kommun. Arbetet sker succesivt och ska vara avslutat senast vid utgången av 2016. Det är resultatet av de förhandlingar som har avslutats idag.

Utgångspunkterna för arbetet

  • totalt sett minska antalet delade turer
  • avskaffa samtliga ofrivilliga delade turer
  • minst bibehållen kvalité för kunden
  • inte försämra arbetsmiljön för medarbetarna inom beslutad budgetram

- För att lyckas med målsättningen måste vi förutsättningslöst se över nuvarande arbetssätt. På den punkten är kommunen och fackförbundet Kommunal inte överens. Det handlar om ett omfattande förändringsarbete som är en utmaning för verksamheterna och är ett arbete som kräver sin tid säger kommunchef Anne Karlenius.

- Arbetet med att avveckla delade turer är en central jämställdhetsfråga och ett viktigt led i Luleå kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger socialchef Mikael Lekfalk.

Luleå kommuns lösningar bygger på

  • Införande av scheman med integrerad dag-natt. Inledningsvis vid minst två vård- och omsorgsboenden varav Bergviken är det ena samt inom verksamhetsområdet stöd- och omsorg.
  • Kluster. Ett strukturerat samarbete mellan verksamheter i geografiska kluster.
  • Andra metoder/former som utvecklas över tid.