Att vara förtroendevald

Närmare 300 Luleåbor har politiska uppdrag i kommunens styrelser, nämnder och kommittéer. Som förtroendevald har du en mycket viktig funktion för den lokala demokratin.

Nästan alla förtroendevalda är så kallade fritidspolitiker. Kommunalråden samt ordförandena i flera av nämnderna är dock politiker på heltid. Flertalet av gruppledarna för övriga partier i kommunfullmäktige är i praktiken också heltidsengagerade.

Kommunfullmäktige har 61 ledamöter och är den högsta beslutande församlingen. Fullmäktigemötena hålls i regel sista måndagen varje månad.

Kommunstyrelsen är Luleås ”regering” och består av 15 ordinarie ledamöter. Under kommunstyrelsen finns arbetsutskott som bereder olika typer av ärenden.

Arbete i nämnder, kommittéer och styrelser

Mycket av det politiska arbetet utförs i nämnderna. Från 2015 finns tio nämnder utöver kommunstyrelsen. Flertalet har 13-15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Nämnderna brukar också sammanträda en gång per månad. Nästan alla nämnder har också ett arbetsutskott.

Dessutom finns ett stort antal kommittéer, bolagsstyrelser och stiftelser inom kommunkoncernen.

Rätt till ledighet enligt kommunallagen

Som förtroendevald är det bra att känna till Kommunallagenlänk till annan webbplats. Den säger bland annat att du har rätt till ledighet från en anställning för att kunna fullgöra dina uppdrag. Rätten till ledighet omfattar även andra möten som är nödvändiga för uppdragen.

Kommunallagen innehåller även bestämmelser om jäv. Du får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör dig själv eller dina närstående.

Rätt till ersättning för förlorad inkomst

Som förtroendevald har du rätt till ersättning för bland annat förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträden. Ersättningarna regleras i en särskild föreskrift.

Föreskrifter, riktlinjer, reglementen med mera finns samlade på denna sida, under rubriken För mig som politiker

I Vårt Luleå nr 1 2014 fanns en intervju med en fritidspolitiker om vad uppdraget kan innebära.

Blanketter