Foto: Luleå kommun

Politisk ordlista

Vad är kommunalråd?

Kommunalråd är heltidsarvoderade politiker. Två personer från samma parti delar på kommunalrådstjänsterna i Luleå.

Vilka är ledamöter i fullmäktige?

Ledamötena i fullmäktige är direktvalda, de väljs vid de allmänna valen vart fjärde år. 61 personer, ledamöter, sitter i kommunfullmäktige i Luleå.

Vad är kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Den kan jämföras med Sveriges riksdag och fungerar på ett liknande sätt. Fullmäktige beslutar om till exempel stadens budget och om hur hög skatten ska vara.

Vad är en fråga?​

En ledamot i kommunfullmäktige kan ställa en fråga till en politiker som har ansvar för ett visst område. I debatten i fullmäktige får bara den som ställt frågan och den svarande delta. En fråga leder inte till något beslut.

Vilka partier finns representerade i kommunfullmäktige? 

  • Socialdemokraterna
  • Moderata Samlingspartiet
  • Miljöpartiet De Gröna
  • Vänsterpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Liberalerna
  • Centerpartiet
  • Rättvisepartiet Socialisterna
  • Kristdemokraterna
  • Landsbygdspartiet Oberoende

Hur går ett möte med kommunfullmäktige till?

Kommunfullmäktige sammanträder sista måndagen i månaden (utom juli) med start kl 13.15. Mötet inleds med upprop för att ta reda på vilka ledamöter och ersättare som är närvarande. Sedan behandlas de ärenden som fullmäktige ska fatta beslut om. I debatten kan alla ledamöter delta.

Vad är en motion?​

En motion är ett skriftligt förslag som lämnats in av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Innan en motion kan tas upp av fullmäktige måste den utredas så att fullmäktige kan ta ställning till förslaget.

Vad är beredning?​

Beredning är en typ av utredning, ett sätt att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Beredningen görs av tjänstemän som tar fram fakta i ärendet och inhämtar synpunkter från andra nämnder. Ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige ska först behandlas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan ett förslag till beslut som fullmäktige får ta ställning till. 

Vad är en interpellation?

Interpellation är en fråga som lämnats in skriftligt i förväg till en ordförande i en nämnd, ett kommunalt bolag eller till någon av kommunstyrelsens ledamöter. Skälet till att man ställer en interpellation kan vara att man vill skapa offentlig debatt omkring en viss fråga. Alla ledamöter får delta i debatten. En interpellationsdebatt leder inte till något beslut.

Vad betyder bordläggning?

På kommunfullmäktige och nämndsmöten kan beslutas att ett ärende ska bordläggas. Det betyder att beslut i frågan skjuts upp och att samma ärende i oförändrat skick ska tas upp vid nästa sammanträde.

Vad betyder återremiss?

Ett ärende kan återremitteras. Det betyder att frågan ska utredas ytterligare innan kommunfullmäktige eller nämnden fattar beslut.

Vad är omröstning?

När ordföranden förklarat vilket förslag som fått flest röster, kan en ledamot därefter begära omröstning.

Vad är en reservation?

En ledamot eller ett parti i kommunfullmäktige eller en nämnd kan reservera sig mot ett beslut som kommunfullmäktige eller nämnden fattar. Anledningen är att man vill visa att man inte håller med om det som fullmäktige/nämnden bestämt. Reservationen kan följas av en skriftlig motivering.