Allmänna val

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Valnämnden

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att valnämnden utser valförrättare som arbetar i vallokalerna på valdagen, ser till att det finns lämpliga vallokaler och räknar preliminärt antalet röster för varje parti på valnatten.

Valnämnden ser till att det även finns möjlighet att rösta på sjukhus och andra vårdinrättningar. Valnämnden tar också emot de förtidsröster som inte hunnit skickats till rätt vallokal på valdagen och räknar dessa röster onsdagen efter valdagen. Du kan också vända dig till valnämnden om du behöver en kopia av ditt röstkort.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats i Norrbottens län är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt, gör den slutliga sammanräkningen i alla val, räknar personkryssen samt fördelar mandaten och utser ledamöter och ersättare vid landstings- och kommunfullmäktigvalen i Norrbotten.

De politiska partierna beställer genom länsstyrelsen de valsedlar som de vill använda inom länet. Under mandatperioden utser länsstyrelsen efterträdare för ledamöter och ersättare som avgår i landstings- och kommunfullmäktige.

Valmyndigheten

Valmyndighetenlänk till annan webbplats är central valmyndighet och har den sammanhållande ansvaret för att planera och genomföra valen. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Myndigheten tar också fram valmaterial (blanketter, valkuvert m.m.) och information till allmänheten. På valmyndighetens hemsida finns bland annat resultat från tidigare val.

Valprövningsnämnden avgör beslut som överklagats. Nämnden består av sju ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare och får inte samtidigt vara riksdagsledamot. Ledamöterna utses av Riksdagen.