Invandrarrådet

Verksamhetsområden och målsättningar

Invandrarrådet ska verka för ökad jämlikhet, valfrihet och samverkansmöjlighet för invandrare och därvid dels:

  • Följa utvecklingen i samhället och ta lämpliga initiativ inom ramen för kommunens kompetensområde dels
  • Lämna förslag till åtgärder som syftar till ökad jämlikhet, valfrihet och samverkansmöjligheter för invandrare

Härvid åligger det rådet särskilt att:

  • Följa verksamheten vid integrationsavdelningen
  • Följa integrationsarbetet i kommunen och sprida allmän information inom området
  • Avge förslag till remissyttranden i ärenden som ligger inom rådets verksamhetsområde
  • I övrigt fullgöra de uppgifter som kommunstyrelsen, kommunfullmäktige lämnar rådet

Särskilda bestämmelser

Invandrarrådet skall vid fullgörande av sina uppgifter samarbeta med kommunens nämnder, beredningar, delegationer och styrelser och myndigheter och enskilda föreningar och organisationer med verksamhet som berör invandrare.

Sammansättning och sammanträden

Ordinarie ledamöter

Ordförande Margareta Bladfors E (S)
Vice ordförande Yvonne Stålnacke (S)
Kerstin Olsson (S)
Nermina Zara (M)
Finska föreningen
Rysk Svenska föreningen Sputnik
Thailändska föreningen
Somaliska föreningen

Ersättare

Loghman Ghasemleou (S)
Marja Zackari (S)
Lena Edenbrink (S)
Lars Grahn (L)
Rysk svensk kulturcentrum
Afganska föreningen
Islamiska föreningen
Islam Ahmadiyya Samfund Luleå

Som rådets sekreterare fungerar avdelningschefen för integrationsavdelningen,
Magnus Johansson.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sammanträdesdatum för 2015 är: 2/6, 3/9, 3/12 kl 08:30