Socialnämndens vision och arbetssätt

Vision

Genom medvetna satsningar bygger vi förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Luleå.

Socialnämndens och socialförvaltningens arbete ska präglas av kvalitet och utgå från följande grundläggande värderingar:

Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Ledord för vårt kvalitetsarbete är bemötande, tillgänglighet, tydlighet och kompetens.

Arbetssätt

Socialnämnden har ansvaret för att Luleås invånare får vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. 

Socialnämnden kan inte avgöra alla förekommande ärenden inom sitt stora ansvarsområde. Därför har socialnämnden delegerat beslutanderätten i ett stort antal ärenden till anställda i förvaltningen samt till utskotten.

På så sätt kan socialnämnden i stället ägna sig åt viktigare och mer övergripande frågor och styra verksamheten mot angivna mål, som nämnden har bestämt. Därigenom ökar också servicen mot allmänheten och effektiviteten i förvaltningen (snabbare beslut).

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Läs om socialnämndens ledamöter och ersättare här. Socialnämnden sammanträder en gång i månaden.

Allmänna utskottet (AU) svarar för beredning av ärenden till socialnämnden. AU sammanträder normalt en gång inför varje nämnd. AU består av fem ledamöter och åtta ersättare samt en insynsplats.

Enskilda utskottet (EU) fattar beslut i enskilda ärenden. EU sammanträder varannan vecka. EU består av tre ledamöter och tre ersättare.

Socialnämndens och utskottens sammanträdesdatum finns här.

Grundläggande värderingar

Socialnämndens och förvaltningens arbete ska präglas av:

  • Bemötande – Varje medborgare är unik och ska mötas med omtanke och respekt.
  • Tydlighet – Vår information ska vara korrekt och anpassad till mottagaren.
  • Tillgänglighet – De som söker kontakt med oss ska få den service de behöver utan omotiverat dröjsmål.
  • Kompetens – Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt resurs för varje behov och varje uppgift.