Tidigare stipendiater

2016

Thomas Öberg

Motivering

Thomas är en folkbildare och inspiratör av stora mått. Få kan som han levandegöra och skapa intresse för naturen, dess underfundigheter och samband. Han gör det både i tal, skrift och med fotografier. 

Thomas håller föredrag, författar allt från hela böcker till enkla broschyrer, tar fram informationsskyltar och är inte minst en utomordentlig guide i fält. Allt görs med samma entusiasm och lätthet som gör att intresset väcks hos den mest slumrande läsare/åhörare/deltagare.

Thomas har sin bas i Brändön där han genom sitt företag Natur i Norr på heltid ägnar sig åt att sprida kunskaper om naturen. Hans tjänster efterfrågas av många, inte minst Luleå kommun som nyttjat honom i ett flertal projekt, t ex boken "Den stora naturguiden till pärlor i Luleå kommun", information längs naturstigarna på Hertsölandet och guldkanten kring Gammelstadsviken.

Thomas är också vår röst i etern med regelbundna rikssändningar där han berättar om naturen, ofta med ett nordligt perspektiv, där Luleå och Norrbotten ges målande och värmande beskrivningar oavsett årstid."

Artikel om 2016 års stipendiat på Luleå kommuns webbplats

2015

Luleå miljöskola

Motivering

Luleå miljöskola är en stödorganisation i Barn- och utbildningsförvaltningen och har funnits i över 20 år. Uppdraget har varit att implementera hållbar utveckling i alla skolformer i Luleå kommun.

Under åren har över 20 000 elever och lärare mött miljöskolan vid olika utbildningsinsatser som dagsbesök, lägerskola och fortbildning av personal från skolorna. Miljöskolan har bidragit till en ökad förståelse för den individuella påverkan på miljön som elever/lärare har genom sina val i livet.

Miljöskolan har även haft en ambassadörsroll genom att ta emot besökare från många olika länder som Bosnien, Ryssland, Japan m fl. Miljöskolan har också verkat i några av våra vänorter, Murmansk och Zenica med kunskapsspridning om hållbar utveckling till elever och lärare.

Det är med stolthet Miljö- och byggnadsnämnden utser Miljöskolan och deras pedagoger till stipendiater 2015 och hoppas att Miljöskolan fortsätter på sitt arbete med att sprida kunskaper till kommunens elever och lärare om hållbar utveckling.

Artikel om 2015 års stipendiat på Luleå kommuns webbplats

2014

Luleå biodlarförening

Motivering

Luleå biodlarförening är en förening som med sina aktiviteter stödjer den hållbara utvecklingen och den biologiska mångfalden.

Föreningens verksamhet fungerar även som en social brygga mellan olika åldrar och kön. Den lokalproducerade honungen gör att kommuninnevånarna kan köpa honung utan att bidra till långa dyra transporter från andra länder.

Med de ökade kunskaperna om pollinerande insekters betydelse både lokalt som globalt är biodlarföreningen en mycket viktig aktör för kommande generationer. Det talas om en global bidöd. I södra Tyskland dog 80 procent av de odlade bina och i Sverige en fjärdedel år 2010. Det globala pollineringsvärdet som bin utför är värderat till ca 1 900 miljarder kronor.

Tack vare biet har vi mat på bordet, inte bara honung.  76 % av allt vi äter inom EU av vår mat kommer till tack vare binas pollineringsarbete. Förutom de grödor vi äter pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Honungen som bina producerar är fulla av antioxidanter och vitaminer. Biodlarföreningen är ett föredöme och visar med sitt arbete på den typ av EKO-systemtjänster som är viktiga för oss alla nu och i framtiden.

Artikel om 2014 års stipendiat på Luleå kommuns webbplats

2013

Igelkott-kvinnorna och Fyrkantens bildemontering delade på stipendiet

Motivering

Igelkott-kvinnorna
De fyra igelkott-kvinnorna har engagerat sig i att rädda igelkottarna i Svartöstaden och andra områden runt Luleå. I sitt engagemang har de omhändertagit ca 40 igelkottar som fått vård i Igelkott-hotellet. I sitt arbete har de spridit kunskaper om igelkottar till förskolor, allmänheten och intresseföreningar och genom TV, radio och tidningar.

Exempel på kunskapsspridning är hur människan kan hjälpa igelkotten att överlever vinter, hotet från lösa hundar, hotet från biltrafiken, utläggning av råttgift mm.

Vidare har även en hemsida "Igelkott-kvinnorna" inrättas på Facebook där man kan få veta mer om vad som händer på Igelkott-hotellet mm.

Fyrkantens Bildemontering
Fyrkantens bildemontering, miljöcertifierade med ISO 14 001 är ett bra exempel på hur företaget verkar för en hållbar utveckling.

I verksamheten återbrukas och återvinns de fordon som av olika skäl inte längre går att använda. Återbruk är bra för miljön, bättre än återvinning. Vid återbruk av en vara spararman den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp till något helt nytt.

Vid återvinning sparar man exempelvis energi, råvaror, resurser, vatten och tar tillvara farliga ämnen på ett sätt som förhindrar att det sipprar ut i naturen och på så sätt minskar människans miljöpåverkan på naturen.

Utöver företagets verksamhet har fyrkantens bildemontering en positiv inställning till de som kanske inte alltid befinner sig på samhället ljusa sida. Exempelvis erbjuds personer som skall slussas ut ur fängelse en rehabiliteringsplats. Företaget erbjuder även arbete till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Artikel om  2013 års stipendiater på Luleå kommuns webbplats 

2012

Galären

Motivering

Galären är ett företag som på många sätt gått före och visat vägen för ett hållbart byggande men också inom fastighetsförvaltning. Som exempel kan nämnas att Galären är det enda företaget som tilldelats miljöcertifieringen "Green Building" i länet.

Detta för sitt framgångsrika arbete med energibesparing vid nybyggnationer och renoveringar av fastigheter. Under de senaste fem åren har företaget sparat 2,8 miljoner kWh, motsvarande ca 120 villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Som företag är Galären en god förebild i arbetet med energibesparing för övriga bygg- och bostadsföretag i Luleå.

Utöver energibesparingar och effektiviseringar har även företaget:
• arbetat med att ersätta sin vagnspark med hybridfordon
• egen miljögrupp med representanter från företagets alla avdelningar
• tilldelats byggmästarföreningens stora byggpris för sin minskade energiförbrukning
• grön el till alla sina kunder
• tecknat avtal med Luleå energi om samarbete kring utvecklingen av vindkraft

Med en utveckling av Luleå med 10 000 nya innevånare kommer det att krävas nya bostäder i vår kommun. Det är med tanke på den utvecklingen miljönämnden hoppas att med årets stipendiat, Galären kunna stimulera och inspirera byggföretag i arbetet med en hållbar utveckling.

2011

I Ur och Skur Skatan AB

Motivering

Barnen på förskolan I Ur och Skur Skatan får genom en väl genomtänkt pedagogik en skolning i hållbar utveckling.

Genom kompostering, sopsortering och social träning som miljövärdar grundläggs en djup förståelse för ett gemensamt ansvarstagande för vår miljö.

Med lek, konst och rollspel ges kunskapen på ett lustfyllt sätt till barnen. Som en bekräftelse på verksamhetens kvalitet har även I Ur och Skur Skatan fått sin verksamhet certifierad med Grön Flagg.

Det är med stolthet miljönämnden kan ge årets stipendie till en verksamhet som bygger grunden i vårt samhälle, barnen.

2010

Olle Andersson i Vitå och Sture Westerberg i Luleå

Motivering

Båda har utsetts utifrån en berömvärd gärning i skog och mark i Luleå kommun.

De har på var sitt sätt förmedlat kunskaper till andra medborgare, främst för en ekologisk hållbarutveckling.

Motiveringen för båda är deras insatser som yrkesmän men också som privatpersoner.

Olle Andersson är en mycket uppskattad inspiratör inom och för skogsbruket. Han delar också med sig av sina kunskaper till bl a skolor där eleverna inspireras och lär sig om flora och fauna, främst i Råne älvdalar.

Utan Olles engagemang hade Råneås skolelever troligen inte fått den kunskapsnivå de har idag om biologisk mångfald.

Sture Westerberg är en person som verkar i Luleå med omnejd och under åren erhållit en stor kunskap om värdefulla naturmiljöer och olika artförekomster.

Sture är en uppskattad person som med sina kunskaper bidragit och bidrar till att stödja arbetet med biologisk mångfald i vår kommun.

Sture delar också med sig frikostigt av sina kunskaper till både föreningar och privatpersoner.

2009

Nordansmak

Motivering

Att kombinera modern teknik med möjlighet att erbjuda både konsumenter men också producenter en plattform för handel av närproducerade varor är en utveckling som bör stödjas och utvecklas.

NordanSmak visar på ett sådant alternativ och är en viktig motpol till de stora handelscentrum som växer fram i samhället. I sitt engagemang visar NordanSmak på ett föredömligt sätt vägen till ett hållbart samhällsbyggande både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

2008

Antero Keskitalo och Sara Rova

Motivering

Årets stipendiater Antero Koskitalo och Sara Rova har tilldelats stipendiet för sin insats i utvecklingen av alternativa energikällor. Som de första att bygga småskaligt vindkraftverk i Luleå kommun har Antero och Sara inspirerat andra och visat vägen i arbetet med ett hållbart samhälle på energisidan. Alla de personer, skolklasser m m som har fått komma på studiebesök har  inspirerats av deras insats och arbetet som vindkraftspionjärer.

2007

Ett klick för skogen

Motivering

En grupp unga människors engagemang i gammelskogens bevarande har resulterat i stiftelsen "Ett klick för skogen".

I arbetet med att bevara gammal skog till glädje för nuvarande och kommande generationer har stiftelsen i nuläget skyddat ca 70 ha skog.  

Stiftelsen har sin bas i Luleå och har med sin hemsida uppmärksammats i olika länder som t ex Tyskland, USA och Kina vilket på så sätt engagerat människor inte bara lokalt men även globalt.

Stiftelsen visar på ett föredömligt sätt hur ett lokalt  engagemang kan resultera i ett framgångsrikt globalt handlingssätt.

Stiftelsen bidrar till ett ökat skydd av den biologiska mångfalden och gynnar forskning, turism och det rörliga friluftslivet vilket gynnar alla medborgare både i Sverige och i andra länder.

2006

Föreningen Norrbottens flora

Motivering

Luleå kommuns miljöstipendium 2006, tilldelas Föreningen Norrbottens Flora för deras enastående arbete med att inventera landskapet Norrbottens växter.

Under 10 års tid har en rad personer i föreningen, helt på ideell basis, fältinventerat hela Norrbottens landskap på i princip samtliga förekommande växter. Det är ett imponerande inventeringsarbete som är utfört.

Den landskapsflora som projektet kommer att mynna ut i innebär att vi för första gången får en samlad bild över Norrbottens kärlväxter. Boken om Norrbottens Flora blir en milstolpe i den naturorienterade norrbottenslitteraturens historia.

Det material och den kunskap föreningen samlat på sig kommer att vara ett ovärderligt verktyg och planeringsunderlag i naturvårdsarbetet. Föreningens arbete kommer att få stor betydelse för naturvården inom Luleå kommun och Miljönämnden vill på detta sätt uppmärksamma och visa sin uppskattning för Föreningen Norrbottens Floras förtjänstfulla arbete.

2005

Norrbottensgården

Motivering

Luleå kommuns miljöstipendium 2005, tilldelas Norrbottensgården, för deras målmedvetna och framgångsrika arbete med att bygga upp en självständig slakteri- och förädlingsorganisation i Luleå, Norrbotten.

Dagens medvetna konsumenter ställer höga krav på livsmedel, bland annat vad gäller ursprung, säkerhet och kvalitet.

Dessa krav uppfyller Norrbottensgården genom en medveten strategi från uppfödning till slakt och förädling.

Djuren har vuxit upp under harmoniska förhållanden på lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. De har ätit gott och nyttigt foder i en god miljö. Utan tillsatser av vare sig hormoner eller antibiotika.

Tack vare att djuren växer upp på gårdar i grannskapet, blir det heller aldrig tal om långa, stressande transporter.

Detta ger oss Luleåbor möjlighet att välja bra och lokalproducerade livsmedel där vi vet att djuren fått födas och växa upp under de bästa förhållanden.

Miljönämnden vill på detta sätt uppmärksamma och visa sin uppskattning för Norrbottensgårdens förtjänstfulla arbete.

2004

Nils-Olov Rehnman

Motivering

För ett förtjänstfullt arbete med utveckling av sitt lantbruk i ekologiska förtecken.

Nils-Olov Rehnman har under en tioårsperiod med stor framgång utvecklat växtodling såväl som djurhållning med ekologisk inriktning.

Nils-Olov Rehnman har resultatinriktat förenat modernaste teknik med ekologisk produktion. Han har verkat för en miljövänlig produktion och målmedvetet arbetat för att få sälja sina produkter under KRAV-märket.

Med sitt arbete bidrar Nils-Olov Rehnman till en god insats för vår miljö med sikte på framtiden.

2003

Måttsundsskolan

Motivering

För sitt målmedvetna, framgångsrika och inte minst framtidsinriktade miljöarbete.

Sedan slutet av 90-talet har skolan genom engagerade elever, föräldrar och personal på ett pedagogiskt och föredömligt sätt vävt in miljöarbetet i skolans verksamhet.

Ett arbete som är ett viktigt bidrag i vårt ekokommunarbete och som på ett bra sätt knyter an mot vision 2010 genom att sätta barn, ungdomar och miljö i centrum.

2002

Luftfartsverket, Luleå flygstation

2001

Luleå Naturskyddsförening "Handla Miljövänligt grupp"

2000

Karin och Nils Tiberg

1999

Ann-Britt Karlsson

1998

Samhall Formel AB, Luleå mek

1997

Furuviksskolan

1996

Sune Berg, Hushållningssällskapet

1995

Hushållarkvarter, Roland Strömgren

1994

Eva Johansson, SCANIA

1993

Skärgårdsgruppen

1992

Mikael Hugosson, Alviksgården

1991

Jan Ohlsson (lärare) och Agneta Strömshed (förskollärare)

1990

Sune Forsberg, Sunderbytippen

1989

8D Stadsöskolan

1988

Kurt Persson, Luleå

1987

Luleå Naturskyddsförening