Luleå kommuns bolag och stiftelser

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer.

Luleå Kommunföretag AB

Bolaget bildades 1992 och är moderbolag i Luleå kommuns bolagskoncern. Bolagets syfte är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger.

Styrelseordförande - Anders Sundström

Verkställande direktör - Roger Danell

Dataskyddsombud - dataskyddsombud@lulea.se.
Telefon: 072 – 533 16 20

Koncernfakta 2018

  • Koncernen som helhet visar ett starkt resultat, men NFTC och LLT har fortsatt utmaningar med obalans i kostnads- och intäktsstruktur o Den konsoliderade omsättningen ökade med drygt fem procent, men lönsamheten försämrades något jämfört med föregående år.
  • 2018 har fokus varit på att bygga förutsättningar för att formalisera ägarstyrningen, bland annat skildes ägardirektiv från plan- och budget o Översyn av respektive bolagsordning påbörjad
  • Luleå Kommuns internbank implementerades, samtliga dotterbolag har anslutit sig
  • Kommunfullmäktige beslutade att etablera ett helägt kommunalt bolag för näringslivsutveckling. Det vilande bolaget Kronan Exploatering ombildas under 2019.
  • Under året genomfördes ett VD-byte i dotterbolaget Luleå Lokaltrafik

Läs hela dokumentet Luleå kommunföretag AB - Koncernfakta 2018

 

Koncernförhållande

Luleå Kommunföretag AB äger nedanstående dotterbolag​


 

 

Stiftelser och ekonomiska föreningar