Luleå kommuns bolag och stiftelser

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer.

Luleå Kommunföretag AB

Bolaget bildades 1992 och är moderbolag i Luleå kommuns bolagskoncern. Bolagets syfte är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger.

Styrelseordförande - Anders Sundström

Verkställande direktör - Roger Danell


 

Koncernförhållande

Luleå Kommunföretag AB äger nedanstående dotterbolag​


 

 

Stiftelser och ekonomiska föreningar