Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter.

I ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a:

 • utveckling av kommunal demokrati och medborgarinflytande
 • personalpolitik
 • informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT
 • fysisk planering, energiplanering och energihushållning
 • mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning
 • övergripande miljö- och folkhälsoarbete

I styrfunktion och uppsiktsskyldighet ingår bl a att:

 • leda och samordna arbetet med att ta fram övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten
 • övervaka att fullmäktiges fastställda planer och mål för nämndernas verksamheter följs inom de ekonomiska ramarna
 • se till att nämndernas uppföljning av verksamhetens utveckling och ekonomi rapporteras till fullmäktige
 • via Luleå Kommunföretag AB se att de kommunal bolagen drivs utifrån fastställda ändamål, ekonomiska krav och i övrigt uppställda direktiv.

Kommunstyrelsens uppgift är också:

 • beredning av ärende eller ge yttranden till fullmäktige för beslut
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • sysselsättnings- och näringslivsfrågor
 • uppgifter enligt speciallagsstiftning ex räddningstjänst, civilförsvar, serveringstillstånd enligt alkohollagen, bostadsanpassningsbidrag.

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Styrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunstyrelsen har fyra förvaltningar till sitt förfogande.

Kommunstyrelsens strategiska funktioner finns samlade i kommunledningsförvaltningen med följande kontor:

Därutöver finns kvalitet & samhällsutveckling, arbetsmarknadsförvaltningen och räddningstjänsten.