Kommunstyrelsen

Fotograf Susanne Lindholm.

Fotograf Susanne Lindholm.

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunstyrelsen brukar liknas vid ”kommunens regering”.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna och ersättarna väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

I kommunstyrelsen ingår 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare, se lista på kommunstyrelsens ledamöter.
Yvonne Stålnacke (S) är kommunstyrelsens ordförande. Vice ordförande är Niklas Nordström (S).

Kommunstyrelsens sammanträdestider.
Ärenden till nästa sammanträde.
Protokoll

Du är välkommen

Du är välkommen att vara med och lyssna på kommunstyrelsens sammanträden. Ärenden som gäller myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess ska dock hållas inom stängda dörrar enligt kommunallagen.