Ledningsstöd

Socialförvaltningens ledningsstöd arbetar bl a med frågor rörande kansli, kvalitet, ekonomi, HR och infrastruktur. Ledningsstödets gemensamma uppdrag innebär att utgöra en stödjande funktion för förvaltningens ledning och samordna/koordinera övergripande frågor. Det samlade ledningsstödet består av tre avdelningar:

  • Kvalitet och kansli
  • Personal och kompetens
  • Ekonomi och infrastruktur

Ledningsstödet ska även vara en servicefunktion för socialförvaltningen i olika frågor samt att leda kvalitets- och utvecklingsarbete på en förvaltningsövergripande och strategisk nivå.

Kvalitet och kansli

Avdelningens uppdrag innefattar att samordna och koordinera förvaltningens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Kansliet sköter administration av förvaltningens diarium och arkiv och utgör stöd åt socialnämnden.

Avdelningen samordnar och leder utveckling av kvalitetsledningssystemet samt ansvarar för dokumentstyrning. Kvalitetsfunktionen arbetar med metodutveckling och uppföljning av verksamhetens kvalitet på en förvaltningsövergripande nivå.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ingår i avdelningen.

Personal och kompetens

Avdelningen handlägger förvaltningens personal- och lönefrågor och ger stöd till verksamhetens rehabiliteringsarbete. Avdelningen har en stödjande roll och bistår vid rekryteringsarbete. Här ligger övergripande samordning och utveckling av utbildningsfrågor. 

Ekonomi och infrastruktur

Inom avdelningen utvecklas metoder för ekonomistyrning, genomförande av analyser och utredningar samt rådgivning och stöd till chefer i ekonomiska frågor. Avdelningen ansvarar för IT-samordning och avgiftsfrågor.